Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2013/20725 Esas 2014/9011 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/20725
Karar No: 2014/9011
Karar Tarihi: 05.03.2014

3. Ceza Dairesi         2013/20725 E.  ,  2014/9011 K.
"İçtihat Metni"

Tebliğname No : 3 - 2012/107584
MAHKEMESİ : Turgutlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/02/2012
NUMARASI : 2011/37 (E) ve 2012/148 (K)

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Mağdur sanık Yusuf ile katılan sanık Mahmut'un temyiz itirazlarının sanık sıfatlarına hasren olduğu belirlenerek yapılan incelemede:
1) Sanık Yusuf hakkında 677 sayılı Kanuna muhalefet suçu bakımından kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak:
Sanığın üzerine atılı suçun oluşması için eylemini menfaat temini amacına yönelik olarak mutat meşgale haline getirilmesi, bunlarla uğraşanların halk tarafından üfürükçü, nüshacı ve muskacı unvanı ve sıfatlarıyla tanınmış olması gerektiği, açıklanan nedenlerle sanığın eylemini mutad iştigal haline getirip getirmediğinin zabıta marifeti ile araştırılmadan ve sanığın ikamet ettiği mahallenin muhtarı ile bilgisi olabilecek komşular tespit edilip dinlenmeden eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Kabule göre de;
677 sayılı Kanun'un 1/2 madde fıkrasında "... kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile cezalandırılır." şeklinde düzenlemeye yer verilmesi ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Yasanın 5/2. maddesinde "Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispi nitelikteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz." hükmünün bulunduğu gözetilmeden, sanık hakkında kanunda uygulaması olmayan gün adlî para cezası tayin edilerek yazılı şekilde cezaya hükmedilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca, CMUK'un  326/son maddesince sanığın kazanılmış hakkı dikkate alınarak isteme aykırı olarak BOZULMASINA,
2) Sanık Mahmut hakkında yaralama suçu bakımından kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Hükümden sonra sanığın öldüğünün anlaşılması üzerine, UYAP sisteminden alınan güncel nüfus kayıt örneğine göre, sanık Ş.. ve H.. oğlu 05.11.1979 doğumlu, 5........... T.C. kimlik M.. K..'in mahkemenin hüküm tarihinden sonra, temyiz inceleme tarihinden önce 05.08.2013 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında, bu durumun mahkemesince araştırılarak, TCK'nin 64/1. maddesi gereğince kamu davasının düşürülüp düşürülmeyeceğinin değerlendirilmesi lüzumu,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 05.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy