Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2013/25491 Esas 2014/15598 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/25491
Karar No: 2014/15598
Karar Tarihi: 15.04.2014

3. Ceza Dairesi         2013/25491 E.  ,  2014/15598 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
HÜKÜM : Mahkumiyet


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
I) Sanık ... hakkında Mağdur ...'e ve Müşteki ...'e yönelik eylemleri nedeniyle kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sanık hakkında, TCK'nin 86/2 maddesinde belirtilen kasten yaralama suçundan dolayı seçenek cezalardan hapis cezasına hükmolunması karşısında, TCK'nin 50/2. maddesi uyarınca öngörülen bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi temyiz edenin sıfatına göre bozma sebebi yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılan sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
II)Sanık ... hakkında nitelikli yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sanık hakkında ...'a yönelik eylemi nedeniyle hüküm kurulurken yüzde sabit iz yönünden uygulama maddesi olan TCK'nin 87/1-c maddesinin hükümde TCK'nin 87/c olarak gösterilmesi mahallinde giderilmesi mümkün bir maddi hata olarak değerlendirilmiştir.
1)Sanığın, 765 sayılı TCK'nin 456/4. maddesine muhalefet nedeniyle para cezası olarak verilen önceki mahkumiyeti, CMUK'un 305/1. maddesi gereğince miktar itibariyle kesin olmasına, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi hükmü gözetilerek CMUK'un 305/son maddesine göre, miktar itibariyle kesin olan adli para cezalarının tekerrür uygulamasına esas alınamayacağının belirtilmiş olmasına göre sanık hakkında 5237 sayılı yasanın 58. maddesinin uygulanma imkanı bulunmadığı halde yazılı şekilde hüküm tesisi,


2) Sanığın eylemi sonucu mağdurun silahtan sayılan bıçakla yüzde sabit eser oluşacak şekilde yaralandığı, sanık hakkında hüküm kurulurken 5237 sayılı TCK'nin 86/1 gereği 1 yıl 6 ay hapis, TCK'nin 86/3-e gereği ½ artırılarak 1 yıl 15 ay hapis cezası, TCK'nin 87/1-c maddesi gereği bir kat artırılarak 2 yıl 30 ay hapis cezası verilen ceza 5 yıldan az olduğundan 5237 sayılı TCK'nin 87/1-c, son maddesi gereğince 5 yıl hapis cezasına, TCK'nin 29. madde gereği ¼ oranın indirilerek sonuç cezanın 3 yıl 9 ay hapis olarak belirlenmesi gerekirken sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama gerektirmediğinden 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesi gereğince; 237 sayılı TCK'nin 86/1 gereği 1 yıl 6 ay hapis, TCK'nin 86/3-e gereği ½ artırılarak 1 yıl 15 ay hapis cezası, TCK'nin 87/1-c maddesi gereği bir kat artırılarak 2 yıl 30 ay hapis cezası verilen ceza 5 yıldan az olduğundan 5237 sayılı TCK'nin 87/1-c, son maddesi gereğince 5 yıl hapis cezasına, TCK'nin 29. madde gereği ¼ oranın indirilerek sonuç cezanın 3 yıl 9 ay hapis olarak belirlenmesi ve sanık hakkında TCK'nin 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin paragrafların hükümlerden çıkarılarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, .
III)Sanık ... hakkında basit yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak ;
Sanığın, 765 sayılı TCK'nin 456/4 maddesine muhalefet nedeniyle para cezası olarak verilen önceki mahkumiyeti, CMUK'un 305/1. maddesi gereğince miktar itibariyle kesin olmasına, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi hükmü gözetilerek CMUK'un 305/son maddesine göre, miktar itibariyle kesin olan adli para cezalarının tekerrür uygulamasına esas alınamayacağının belirtilmiş olmasına göre sanık hakkında 5237 sayılı yasanın 58. maddesinin uygulanma imkanı bulunmadığı halde yazılı şekilde hüküm tesisi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, 15/04/014 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy