Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2013/19016 Esas 2013/17931 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2013/19016
Karar No: 2013/17931
Karar Tarihi: 16.12.2013

3. Hukuk Dairesi         2013/19016 E.  ,  2013/17931 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE ... MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkillerine ait 456 ve 452 parsel numaralı taşınmazlara davalı idarenin kamulaştırmasız el attığını, taşınmazlarda kanal inşaatı başlatıldığı için müvekkillerinin dava konusu taşınmazları kullanamadığını belirterek; 2009 ile 2010 yıllarına ait ecrimisil bedeli olarak ....500,00 TL'nin tahakkuk dönemleri gözetilerek kademeli olarak yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacıların kamulaştırmasız el atmadan dolayı bedel davası açtıklarını, bu davanın açıldığı tarihten sonrası için davacıların ecrimisil isteme haklarının bulunmadığını, ecrimisil istenen dönemlerde davacıların dava konusu taşınmazları kiraya verip vermedikleri veya ne şekilde kullandıklarının araştırılması gerektiğini savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacılara ait 456 ve 452 parsel sayılı taşınmazlara kamulaştırma işlemi yapılmaksızın davalı tarafça el atıldığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü cihetine gidilerek; ....487,77 TL'nin dava tarihi olan 24.08.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahisiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava; kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar için ecrimisil istemine ilişkindir.
Ecrimisil; başkasına ait taşınmaza haklı ve hukuken geçerli bir neden olmaksızın el atan kötüniyetli işgalcinin ödemekle sorumlu olduğu tazminat olup, en azı kira geliri, en çoğu ise tam gelir yoksunluğudur.

Dosya kapsamından; dava konusu taşınmazlara el atılması nedeniyle, davacıların 456 nolu parsele ilişkin olarak ....04.2010 günü davalı aleyhine kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat istemli dava açtıkları, mahkemece, 456 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptaliyle, davalı adına tesciline, 27.762,34 TL tazminatının dava tarihi olan ....04.2010 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verildiği, hükmün ... denetiminden geçerek kesinleştiği, eldeki ecrimisil davasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda; 452 ve 456 nolu taşınmazların 2009 ve 2010 yıllarına ait toplam ecrimisil miktarının ....487,77 TL olarak hesaplandığı, mahkemece bu rapor doğrultusunda hüküm tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca mahkemece, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat istemli davanın açıldığı tarihten sonrası için ecrimisile hükmedilemeyeceği ilkesi gözardı edilerek, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, ........2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy