Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2012/12687 Esas 2012/13264 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2012/12687
Karar No: 2012/13264
Karar Tarihi: 20.09.2012

4. Hukuk Dairesi         2012/12687 E.  ,  2012/13264 K.
"İçtihat Metni"

...

Davacılar ... vd. vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 07/08/2006 gününde verilen dilekçe ve 12/05/2006 tarihli dilekçe ile trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 01/12/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar ve davalılar vekilleri taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine davacıların tüm,davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları ile reddedilmelidir.
2-Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.Mahkemece,davanın kısmen kabulüne karar verilmiş,hüküm davacılar ile davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Davacıların destekten yoksun kalma zararı tespit edilirken, dava dışı sigorta şirketi tarafından yapılan ödemelerin usulünce güncellendikten sonra hesaplanan destek zararından mahsup edilmesi gerekir. Eldeki davada ise hesap bilirkişisi, sigorta şirketi tarafından dava konusu olay nedeniyle 06.07.2006 tarihinde davacılara ödenen toplam 56.616 TL'yi, ödeme tarihinden raporun düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için yasal faiz üzerinden güncellemeksizin, destek zararından mahsup etmiştir. Şu durumda yapılması gereken sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin, ödeme tarihinden hükme esas alınan rapor tarihine kadar güncellenmesi sonucu çıkan miktarın, destek zararından mahsup edilmesidir.
Mahkemece eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna istinaden karar verilmesi doğru bulunmamış ve kararın bu yönden davalılar yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalılar yararına BOZULMASINA, davacıların tüm, davalıların diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte gösterilen nedenle reddine ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 20/09/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy