Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2012/16035 Esas 2013/14593 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2012/16035
Karar No: 2013/14593
Karar Tarihi: 19.09.2013

4. Hukuk Dairesi         2012/16035 E.  ,  2013/14593 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ....Müdürlüğü vd. aleyhine 02/03/2011 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı ... . yönünden sıfat yokluğundan reddine, davalı .... yönünden kabulüne dair verilen 21/02/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı ... .. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne ve miktar itibariyle duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı ... AŞ'nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davalı ... A.Ş.'nin diğer davalı .... yönelik temyizine gelince; dava, davalı idarenin idari eyleminden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı ... A.Ş. yönünden istemin kabulüne, davalı .... yönünden ise sıfat yokluğundan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalı idarenin ve yüklenici firma olan .... sulama kanalı yapımı sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermediğini, su kanalının patlaması sonucunda taşınmazının bozulduğunu, ağaç ve ürün zararı oluştuğunu belirterek dava açtığından, davalı ....yönünden istemin hizmet kusuruna dayandığı sonucuna varılmaktadır.
Hizmet kusurundan doğan zararlardan dolayı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 2/1-b maddesi gereğince idareye karşı, idari yargı yerinde tam yargı davası açılması gerekir. Yargı yolu konusu dava şartlarından olup (HUMK'un 4/2-b ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden gözetilir.
Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davalı ... yönünden yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçe ile işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
...
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalı ... A.Ş.'nin diğer temyiz itirazlarının (1) nolu bentte gösterilen nedenle reddine 19/09/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

.Full & Egal Universal Law Academy