Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2012/13948 Esas 2014/2077 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/13948
Karar No: 2014/2077
Karar Tarihi: 26.02.2014

5. Ceza Dairesi         2012/13948 E.  ,  2014/2077 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Zimmet
HÜKÜM : Sanık ... hakkında ölüm nedeniyle düşme, sanıklar ... hakkında beraet, sanıklar ... hakkında mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;
Sanıklar ..., hakkında verilen hükümlerin incelenmesinde;
Gerekçesi gösterilmek suretiyle, sanıklar ... ve ... haklarında verilen beraet, sanık ... hakkında açılan kamu davasının ise ölümü nedeniyle düşürülmesine dair hükümler usul ve kanuna uygun olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
Sanıklar ... ve ... hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde ise;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Sanık ... hakkında verilen temel cezanın TCK'nın 43/1. maddesi gereğince yasal alt sınır olan 1/4 yerine 1/6 oranında artırılıp bu uygulamaya bağlı olarak eksik ceza tayini,
5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle yüklenen suçları işleyen sanıklar haklarında aynı Yasanın 53/5. madde ve fıkrası gereğince cezaların infazından sonra başlamak üzere, hükmolunan cezaların yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkilerin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmemesi,
Kanuna aykırı sanıklar müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu cihetlerin yeniden yargılama yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık ... hakkındaki hükmün 2 ve 3. nolu bentlerinin ''2- Eylemini aynı suç işleme kararıyla zincirleme olarak işlediğinden TCK nın 43/1. maddesi uyarınca cezası takdiren 1/4 oranında arttırılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 3- Sanığa verilen cezadan sanığın yargılama sürecindeki tavır ve davranışları, geçmişi, sosyal ilişkileri nedeni ile TCK'nın 62. maddesi uyarınca cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına'' şeklinde değiştirilmesi ve mahkemenin alt sınırdan ceza tayinine ilişkin takdiri de gözetilerek hüküm fıkrasına "Suçun TCK'nın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle işlendiği gözetilerek sanık ...'nın 53/5. madde gereğince cezanın infazından sonra işlemek üzere takdiren 2 yıl 7 ay 7 gün süreyle, sanık ...'ın ise, 2 yıl 1 ay süreyle bu hak ve yetkileri kullanmaktan yasaklanmasına" ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 26/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy