Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2013/2638 Esas 2014/6608 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/2638
Karar No: 2014/6608
Karar Tarihi: 12.06.2014

5. Ceza Dairesi         2013/2638 E.  ,  2014/6608 K.
"İçtihat Metni"


Tebliğname No : 5 - 2012/201361
MAHKEMESİ : Pozantı Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 09/04/2012
NUMARASI : 2011/100 Esas, 2012/59 Karar
SUÇ : Görevi kötüye kullanma

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;
Sanık R.. Ö.. hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların temyiz olanağı bulunmayıp, aynı Kanunun 5560 sayılı Kanun ile değişik 231/12. maddesine göre itiraza tabi olduğu ve yapılan itirazın da Pozantı Asliye Ceza Mahkemesince reddedildiği anlaşılmakla, diğer sanık M.. K.. hakkında görevi kötüye kullanma suçlarından verilen mahkumiyet hükümleri ile sınırlı temyiz incelemesi yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Suç tarihlerinde Akçatekir Belediye Başkanı olan sanık M.. K..'nın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 5 ve 6. maddeleri gereğince, tahakkuk eden emlak vergilerinin % 10'u oranında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilerek, ilgili emlak vergisi ile birlikte tahsil edilmesi ve özel bir hesapta izlenip, belediyece süresi içerisinde İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılması gerekirken, 2009 ve 2010 yıllarında bu kapsamda tahsil edilen tutarları İl Özel İdaresi hesaplarına yatırmaması şeklinde, bir suç işleme kararının icrası kapsamında hukuki kesinti olmaksızın değişik zamanlarda gerçekleştirdiği eylemlerin zincirleme suç niteliğinde olduğu nazara alınmadan ve suç işleme kararının nasıl yenilendiği, eylemlerin neden bağımsız suç teşkil ettiği denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle gösterilmeden iki ayrı kez mahkumiyet hükmü kurulması,

Suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiği kabul edilmesine rağmen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanmaması,
Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy