Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2011/17812 Esas 2012/1663 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2011/17812
Karar No: 2012/1663
Karar Tarihi: 09.02.2012

5. Hukuk Dairesi         2011/17812 E.  ,  2012/1663 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacılar ile davalılardan ... Genel Müdürlüğü vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davaya konu teşkil eden 50, 52, 71 ve 294 nolu arazi niteliğindeki taşınmazlara gelir metoduna göre değer biçilmesinde ve pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Dava konusu 3 ve 18 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak, 09.12.2004 tarihli celsede davacı vekili, davalı ...'a yönelik davayı atiye terk ettiklerini beyan etmiş, davalı ... vekili ise, daha önceki savunmaları doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece vazgeçme nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından dava konusu taşınmazlardan 3 ve 18 parsellerde irtifak kamulaştırması yapıldığı ve kamulaştırma belgelerinin taşınmaz maliklerine 17.09.1976 ve 20.09.1976 tarihlerinde bizzat tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda; kamulaştırma krokisi getirtilerek, mahkemece mahallinde yapılacak keşif sırasında taşınmazlara aplike edilmek suretiyle bu hattın dava konusu irtifak hakkı ile aynı olduğunun tespit edilmesi halinde, davanın kamulaştırma nedeniyle esastan reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacılar ve davalılardan ... Genel Müdürlüğü vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde ödeyenlere geri verilmesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 09.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy