Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2013/2078 Esas 2013/7531 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2013/2078
Karar No: 2013/7531
Karar Tarihi: 17.04.2013

5. Hukuk Dairesi         2013/2078 E.  ,  2013/7531 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
- K A R A R -
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Tespit edilen kamulaştırma bedelinin mahkemece 2 kez verilen 15 günü aşan sürelere rağmen yatırılmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, kamulaştırma bedelinin verilen sürelerden sonra 08.10.2012 tarihinde yatırıldığı ancak makbuzunun ise temyiz aşamasında temyiz dilekçesine ekli olarak sunulduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla yasada öngörülen süreler içerisinde kamulaştırma bedeli bankaya bloke edilip, makbuzu mahkmeye ibraz edilmediğinden davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Davanın reddinden dolayı davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi,
Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının sonuna ayrı bir bent olarak (kendilerini davada vekille temsil ettiren davalı lehine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.200,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine) cümlesinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 17.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy