Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2013/7769 Esas 2013/15880 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2013/7769
Karar No: 2013/15880
Karar Tarihi: 26.09.2013

5. Hukuk Dairesi         2013/7769 E.  ,  2013/15880 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılıklarının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
- K A R A R -
Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılıklarının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Davaya konu teşkil eden arazi niteliğindeki taşınmazlara gelir metoduna göre değer biçilmesinde ve pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılıklarının tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)İrtifak hakkı ve pilon yerinin ... Genel Müdürlüğü yerine, davalı idare adına tesciline karar verilmesi doğru olmadığı gibi,
2)11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun değiştirilen Geçici 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; harcın bedel tespiti davalarında öngörüldüğü şekilde maktu olarak belirlenmesi gerektiğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
a) 2-a, 2-b, 2-c, 2-d bentlerindeki (davalı lehine) kelimelerinin çıkarılarak, yerlerine ayrı ayrı (kullanım hakkı davalı idareye ait olmak üzere ... Genel Müdürlüğü adına) kelimelerinin yazılmasına,
b)2-a bendindeki (davalı kurum) kelimelerinin çıkarılarak, yerine (Tedaş Genel Müdürlüğü) kelimelerinin yazılmasına,
c) 3 nolu bendinin hükümden çıkarılmasına, yerine (Peşin alınan 55,60-TL harçtan, alınması gereken 21,15-TL harcın mahsubu ile bakiye 34,45-TL'nin talebi halinde yatırana iadesine) cümlesinin yazılmasına,
d)4 nolu bendinin hükümden çıkarılmasına, yerine (Davacı tarafça yapılan 21,15-TL peşin harç, 35,00-TL posta gideri, 898,55-TL keşif ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 954,70-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine) cümlesinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 26.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy