Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2015/18043 Esas 2015/24023 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/18043
Karar No: 2015/24023
Karar Tarihi: 14.12.2015

5. Hukuk Dairesi         2015/18043 E.  ,  2015/24023 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Oltu Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 02/10/2014
NUMARASI : 2014/1250-2014/1424


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş, davacı idare vekilince de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunulmuş olmakla, duruşma için belirlenen 26.05.2015 günü temyiz eden taraf vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak, tarafların sözlü açıklamaları dinlenip verilen geri çevirme kararı üzerine gelen dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

- K A R A R -

Dava, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak, üzerindeki yapılara bayındırlık birim fiyatlarına göre yıpranma payı düşülmek suretiyle, ağaçlara ise yaş, cins ve verim durumuna göre maktuen değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak;
1-Kamulaştırma Kanununun 15/son maddesi uyarınca değerlendirme tarihinin, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün, yani dava tarihi olan 2014 yılı esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekir.
Bu nedenle, münavebe ürünlerinin dekara verim miktarları ve 2014 yılı hasat dönemindeki toptan kilogram satış fiyatları ile üretim giderlerinin resmi kuruluşlardan getirtilip bilirkişi kurulundan bu yönde ek rapor alınması gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ile 2013 yılı verilerine göre değerlendirme yapan rapora göre hüküm kurulması,
2-Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ağaçlara da yaş, cins ve verim durumlarına göre 2014 yılı verileri esas alınmak suretiyle maktuen değer biçilmesi gerekirken, 2013 yılı verilerine göre değer biçilmesi,

3-Davacı idare tarafından fazla yatırılan ve iadesine karar verilen bedelin hüküm fıkrasında açıkça gösterilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.100,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya, 1.100,00-TL vekalet ücretinin de davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 14/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy