Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2011/1019 Esas 2014/221 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2011/1019
Karar No: 2014/221
Karar Tarihi: 14.01.2014

7. Ceza Dairesi         2011/1019 E.  ,  2014/221 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5846 sayılı kanuna muhalefet
HÜKÜM : Hükümlülük

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
I- Sanık ...'un 30/01/2008, 29/03/2008 ve 17/04/2008 tarihli eylemleri nedeniyle hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyizinin incelenmesinde;
01/03/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı yasanın 5. maddesi ile yapılan değişiklikle 5237 sayılı TCK.nun 50/6. madde ve fıkrasında yer alan “yaptırım” ibaresinin “tedbir” olarak değiştirilip, 5275 sayılı yasanın 106. maddesinin 4. ve 9. fıkralarının yeniden düzenlenip, 10.fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında, hükümde infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde, verilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda 5275 sayılı yasanın 106.maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin belirtilmesi,
Yasaya aykırı, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5320 Sayılı Yasanın 8.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'nm 322. maddesi uyarınca, sanık hakkındaki her 3 hükmün 10 numaralı bendinde yer alan “ ve 5275 sayılı Yasa'nın 106/3.maddesi” ibarelerinin çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin ayrı ayrı DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
II- Sanık ... Balıcı'nın 29/03/2008 tarihli eylemi nedeniyle hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyizinin incelenmesinde;
01/03/2008 tarih ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/02/2008 tarih ve 5739 sayılı Yasa'nın 5.maddesiyle, 5275 sayılı Yasa'nın 106/10.maddesinde yer alan "Türk Ceza Kanununun 50.maddesinin birinci fıkrasını (a) bendine göre kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezalarının infazında, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri saklıdır." şeklindeki hükmün yürürlükten kaldırılmış ve yine aynı Yasa'nın 4.maddesi ile 5237 sayılı TCK.nun 50/6.maddesinde yer alan "yaptırımın" ibaresinin "tedbirin" şeklinde değiştirilmiş olması karşısında, hapisten çevrilen adli para cezası ile doğrudan hükmolunan adli para cezasının infaz rejimleri arasında bir fark kalmadığı gözetilerek hüküm verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5320 Sayılı Yasa'nın 8.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'nun 322.maddesi uyarınca, sanık hakkındaki hükmün 9 numaralı bendinde yer alan "ve 5275 sayılı Yasa'nın 106/3.maddesi" ibaresi ile hükmün 10 numaralı bendinin tamamının hüküm fıkrasından çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 14.01.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.


KARŞI OY

Sanık ...'nin 29.03.2008 ve 17.04.2008 tarihli eylemleri arasında hukuki kesinti bulunmadığından, bu eylemlerin bir suç işleme kararı kapsamında kabul edilerek tek ceza verilip, TCK'nun 43/1.maddesi ile artırım yapılması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun bu hususa yönelen düzelterek onama kararına katılmıyoruz.

... ...
Muhalif Üye Muhalif ÜyeFull & Egal Universal Law Academy