Yargıtay 7.Ceza Dairesi 1998/8315 Esas 1998/9121 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: 7.Ceza Dairesi
Esas No: 1998/8315
Karar No: 1998/9121
Karar Tarihi: 11.11.1998

(213 S. K. m. 231)

Dava: 1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten sanık Ahmet Nafiz ...... hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine dair Şişli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.5.1997 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi Müdahil idare vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 8.10.1998 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: İstihbari çalışmalar sonucu sanığa ait iş yerinde yabancı menşeli ve kaçak eşyaların bulunduğunun öğrenilmesi üzerine olay yerine gelindiğinde sanığın, ilaç ve ıtriyat malzemelerinin küçük bir kısmının belgesi bulunmadığına dair yazılı beyanı alındıktan sonra yapılan incelemede, fatura ve belgesi bulunmayan eşyaların zapt edildiği, belgesini ibraz ettiklerinin bırakıldığı ve sanığın gerek yazılı beyanında, gerekse hazırlıktaki tesirden uzak ve samimi ilk ifadesinde dava konusu eşyaları çantacı diye adlandırılan ve eczanelere getirerek satan tanımadığı şahıslardan satın aldığını, bunların yurda ne şekilde girdiğini bilmediğini ve bu mallarla ilgili olarak bir belgesininde olmadığını beyan ettiği halde duruşmadaki 19.2.1997 günlü ifadesinde eşyaların bir kısmının faturalı olduğunu savunarak dosyada mevcut belgeleri sunduğu, ancak bu belgelerden bir kısım fatura ve giriş beyannamelerinin ise Vergi Usul Kanununda öngörülen suç tarihi itibariyle 10 günlük yasal süreden sonra düzenlenmesi nedeniyle dava konusu ilaç ve ıtriyat malzemelerini temsil etmeyeceği de gözetilerek; dava konusu eşyaların yasal yollardan yurda girip girmediğinin anlaşılması için sanığın ibraz ettiği ve yasal süresi içinde tanzim edilen faturaları düzenleyen firma yetkilileri dinlenilip, faturalarda belirtilen malları satıp satmadıkları sorularak sattıklarını ve fatura ile eşyaları kabul ettiklerinde, ticari defterlerine kayıtlı olup olmadığı araştırılıp, ithaline kadar zincirleme menşe araştırması tamamlanarak giriş beyannameleri ve ekleri de getirtilip, suça konu tüm eşyalarla birlikte konusunda uzman bilirkişiye tevdii edilerek, öncelikle hangi belgelerin hangi eşyayı temsil ettiği araştırılarak bu belgelere göre suça konu ilaç ve ıtriyat malzemelerinin cins, miktar, marka vs. özellikleri itibariyle ayniyetleri tespit ettirilip, hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, konusunda ehil olmayan bilirkişinin dosyadaki belgelerin ne şekilde eşyaları temsil ettiğini denetime olanak verecek şekilde açıklanmayan ve dosya içeriğine uygun düşmeyen yetersiz raporuna itibar edilerek, eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm tesisi,

Sonuç: Yasaya aykırı, müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 11.11.1998 günü oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Full & Egal Universal Law Academy