Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2013/10815 Esas 2014/1218 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 9. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/10815
Karar No: 2014/1218
Karar Tarihi: 04.02.2014

9. Ceza Dairesi         2013/10815 E.  ,  2014/1218 K.
"İçtihat Metni"

Tebliğname No : 4- 2010/290383
İtirazla İlgili Mahkeme Kararı : Kuyucak Asliye Ceza Mahkemesinin
Tarih : 26.05.2010 , 2009/223 - 2010/133 sayılı kararı
Suç : Suç uydurma

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı ve ekindeki dava dosyası, 05.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun 99. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesine eklenen 2 ve 3. fıkralar kapsamında bir bütün olarak incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık hakkında suç uydurma suçundan açılan davanın yargılaması sonunda Kuyucak Asliye Ceza Mahkemesinin 26.05.2010 tarih 2009/223, 2010/133 sayılı kararı ile kurulan mahkumiyet hükmü, sanık tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizin 13.03.2013 tarih ve 2012/10978 - 2013/3886 sayılı kararı ile;
“Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA” oybirliğiyle karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 18.07.2013 tarihli itiraz dilekçesinde;
“UYAP ortamında alınan nüfus kayıt örneğine göre sanığın hükümden sonra ancak özel dairenin inceleme kararından önce 26.12.2010 tarihinde öldüğü anlaşılmaktadır. Bu sebeple, ölmüş olan sanık hakkında TCK’nın 64/1. maddesi uyarıca bozma kararı verilmesi gerekirken yazılı kararın verilmesi, yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bu sebeplerle bozulması gerekmektedir.
Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle itirazın kabulü ile sanık A.. K.. yönünden Yüksek Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 13.03.2013 tarih ve 2012/10978 Esas, 2013/3886 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak ölüm sebebiyle hükmün BOZULMASINA karar verilmesi” istemiyle sanık A.. K.. yönünden Dairemiz onama kararına karşı itirazda bulunmuştur.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Dairemiz arasındaki uyuşmazlık, UYAP ortamında alınan nüfus kayıt örneğine göre hükümden sonra ancak Dairemiz incelemesinden önce 26.12.2010 tarihinde öldüğü anlaşılan sanık hakkında hükmün esastan incelenip incelenemeyeceğine ilişkindir.
İtiraz, 6352 sayılı Kanunun 99. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesine eklenen 2 ve 3. fıkralar kapsamında bir bütün olarak incelendiğinde;
UYAP ortamında alınan nüfus kayıt örneğine göre sanığın hükümden sonra ancak Dairemiz incelemesinden önce 26.12.2010 tarihinde öldüğü anlaşılmakla,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dairemizin 13.03.2013 tarih ve 2012/10978 - 2013/3886 sayılı onama kararına ilişkin yerinde görülen itirazı kabul edilmiş ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR:

1- Dairemizin itiraz edilen onama kararının sanık A.. K.. yönünden kaldırılmasına,
2- Sanık hakkında kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesinde;
Sanığın, UYAP sisteminden alınan ve dosya içerisine konulan nüfus kayıt örneğine göre hükümden sonra 26.12.2010 tarihinde öldüğüne ilişkin kayıt araştırılarak TCK'nın 64/1. maddesi gereğince hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 04.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy