Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/2624 Esas 2016/12081 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/2624
Karar No: 2016/12081
Karar Tarihi: 12.05.2016

9. Hukuk Dairesi         2015/2624 E.  ,  2016/12081 K.
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVALILAR :...

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalılardan .... avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; davacının 09.09.2003 tarihinde ...’ın ortağı olduğu ....nin işçisi olarak davalı ... tersanesinde muhasebeci olarak işe başladığını, iş bitimi nedeniyle iş akdi sona erdirildikten sonra bu defa yine ... tarafından kurulmuş olan ...şirketinin işçisi olarak 23.11.2004 tarihinde davalı ... tersanesinde işe başladığını, işlerin bittiğinden bahisle 30.06.2009 tarihinde iş akdine haksız olarak son verildiğini iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı .... vekili özetle; davalı ... şirketinin bir dönem kendi bünyesinde çalıştırdığı işçilerle, davalı ... şirketine ait tersanede, geminin bir kısım işlerinin yapımını üstlendiğini, bu şirketin birçok işçisi olduğunu, davacının da belirli veya belirsiz süreli hizmet akdiyle daimi çalışan işçilerden olduğunu, ancak davalı ... şirketinin birçok tersane ile çalışması nedeniyle işçilerinin çeşitli firmalarda çalıştığını, davacının düzenli ve süreklilik arz eden bir çalışmasının bulunmadığını, davacının sürekli olarak davalı şirkete ait işyerinde çalıştığını gösteren bir delil bulunmadığından, tüm çalışma süresinden davalı şirketin sorumlu tutulamayacağını, işyerinde hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışma yapılmadığı gibi fazla mesainin işçilerin inisiyatifine bırakıldığını, fazla çalışılması halinde bunun karşılığının ödendiğini, ayrıca alacakların zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.


Davalı ... .. ve ... davaya karşı bir savunma yapmamış ve herhangi bir delil bildirmemişlerdir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; Davalı ... ... yönünden açılmış bulunan davanın vaki feragat nedeniyle REDDİNE, Diğer davalılar ... ve .... aleyhine açılmış bulunan belirsiz alacak davasının kısmen kabulüne karar verilerek, bu iki davalının müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı .... vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesinde davalılar aleyhine işçilik alacaklarının tahsili talebiyle dava açmış, asıl işveren olduğu iddia edilen ... vekili davaya cevap vermiş ve özellikle, davacının .... şirketinde muhasebeci olduğunu, bu işin davalı ... ile bir alakası olmadığını bu nedenle kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini savunmuştur.Diğer iki davalı şirket davaya bir cevap vermemiştir.
Yapılan yargılama sırasında davacı tanığı davacının muhasebe görevlisi olduğunu belirtmiş ise de, muhasebe görevlisi olan davacının davalı ... ..şirketi işçisi olup, asıl işveren olduğu belirtilen davalı ...’nin işinde çalışıp çalışmadığı sorulmamış, bu husus açıklatılmamıştır.
Keza davalı tanıklarınada bu husus sorulmamıştır. Sorulmadığı gibi mahkemenin karar gerekçesinde de bu husus sükut geçmiş ve davalı ... vekilinin davacının ihale kapsamında çalışmadığı savunması irdelenmemiştir.
Mahkemece yapılacak iş; davacı ...’ın ... şirketi ile alt işvereni olan ... .. şirketi arasındaki ihale edilen işler kapsamında, davalı ... şirketine muhasebe elemanı olarak hizmet verip vermediği araştırılıp netleştirilerek, öncelikle davacı ... açısından ... şirketleri arasında asıl işveren – alt işveren ilişkisi olup olmadığı ve buna bağlı olarak husumet konusu araştırılarak sonuca gidilmesi gerekirken, eksik araştırma ile karar verilmesi hatalıdır.
F)Sonuç:
Temyiz olunan kararın, sair yönler incelenmeksizin yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.....Full & Egal Universal Law Academy