Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2006/5854 Esas 2006/5736 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: 9.Hukuk Dairesi
Esas No: 2006/5854
Karar No: 2006/5736
Karar Tarihi: 07.03.2006

(2821 S. K. m. 12)

Dava: 1- E. S., 2- N. A., 3- M. Ç., 4- O. Ş., 5- H. K., 6- B. B., 7- C. Ş. adlarına Avukat T. B. ile T. H. İş Sendikası adına Avukat Ü. B. aralarındaki dava hakkında Ankara 18. İş Mahkemesinden verilen 1.2.2006 günlü ve 85/19 sayılı hüküm, taraflar avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacılar, davalı sendikanın son olağan genel kurul toplantısının 18-19 Ekim 2003 tarihlerinde yapıldığını, sonraki olağan genel kurulunun en erken Ekim 2007 tarihinde yapılması gerekir iken sendika genel yönetim kurulunca 4-5 Kasım 2006 tarihlerinde yapılmasına karar verildiğini, toplantının bir yıl öne alınmasının 2821 sayılı SK'nun 12/2 fıkrası ile Tüzüğün 16. maddesine aykırı olduğunu, erken olağan genel kurul için gösterilen sebeplerin tümünün aynı zamanda olağanüstü genel kurul gerekçeleri olduğunu belirterek Genel Yönetim Kurulunu 20 Ekim 2005 tarih ve 112 sayılı kararının iptalini istemiştir. Birleşen dosyada ise; davalı sendika genel kurulu oluşturan 261 delegeden 115 üst kurulu delegesinin yönetim kuruluna muhalefetten seçilen üyelerin dışlandığı, sendikanın mali yapısının bozulduğu, şubeler arasında ayrımcılık yapıldığı, sendika taşınmazların rayiç bedellerinin çok altında satıldığı ve sendika üyelerinin haklarının gerektiği gibi korunmadığı gerekçeleri ile sendika genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması için genel yönetim kuruluna başvurdukları, genel yönetim kurulunun böyle bir başvurunun yapılacağını haber alır almaz erken olağan genel kurul kararı alıp olağanüstü genel kurul taleplerinin de bu gerekçe ile ret edildiğini iddia ederek Genel Yönetim Kurulunun 21.11.2005 tarih ve 119 sayılı olağanüstü genel kurul talebinin reddine ilişkin kararının iptali ile olağanüstü genel kurulun toplanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı sendika vekili, olağan genel kurulunun toplanması karşısında gündemi daha sınırlı olan olağan üstü genel kurul taleplerinin dinlenemeyeceğini savunarak her iki davanın da reddini savunmuştur.

Mahkemece davalı sendika genel yönetim kurulunun olağan genel kurul yapılmasına dair kararının iptaline, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması isteklerinin reddine ilişkin kararının reddine hükmedilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı sendika genel yönetim kurulunun almış olduğu olağan genel kurul kararının, genel kurulun toplanma zamanını düzenleyen 2821 sayılı yasanın 12/2. fıkrası ile Sendika Tüzüğünün 16.maddesinin birinci cümlesindeki Olağan genel kurul dört yılda bir toplanır... hükmüne aykırı olduğu için iptal edilmesi doğru ise de; sendika genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması taleplerinin reddine yönelik genel yönetim kurulu kararının kötü niyetli olarak iptali istendiği gerekçesi ile ret edilmesi isabetsizdir. Bilindiği gibi iki olağan genel kurul tarihleri arasında yapılan her genel kurul toplantısı olağanüstü genel kurul olarak kabul edilmektedir. Olağan genel kuruldan farklı olarak olağanüstü genel toplantısının sınırlı gündem ve olağan genel kurulu oluşturan delegeler ile yapacağı, toplantı gerekçelerinin haklı ve inandırıcı olması gerektiğinden sendika genel kurulunun olağanüstü toplanması taleplerinin erken olağan genel kurul kararından bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle davacıların olağanüstü genel kurul taleplerinin reddine ilişkin kararın usul ve esas yönden incelenip hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir iken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Full & Egal Universal Law Academy