Yargıtay Büyük Genel Kurul 1932/14 Esas 1932/3 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Büyük Genel Kurul
Esas No: 1932/14
Karar No: 1932/3
Karar Tarihi: 16.03.1932

(765 S. K. m. 526)

Sıtma Mücadelesi Kanununa muhalif hareketlerin sulh mahkemelerinde rüyet edileceği İkinci Ceza Dairesinin 13.10.931 da ve 2601/2112 no'lu ilamiyle kabul edilmiş iken aynı hadiselerin asliye mahkemelerinde rüyet edileceğine dair olan 1.2.931 da ve 8273/593 no'lu Üçüncü Ceza Dairesinin ilamı arasında hadis olan ihtilafın tevhidi içtihat suretiyle halli Adliye Vekaleti Celilesinin 4.5.931 da ve 682/208 no'lu tahriratiyle talep edilmesi üzerine bu baptaki ilam suretleri celp ve telhis ve nüshaları teksir edilerek Hey'eti Umumiyeye tevzi olundu.

16.3.932 tarihine müsadif çarşamba günü içtima eden Hey'eti Umumiyeye Başmüddeiumumi Nihat Bey de dahil olduğu halde 44 zatın iştirak ettiği görüldükten ve müzakere nisabı tahakkuk ettikten sonra söz alan İkinci Ceza Dairesi Reisi Mecdi Beyefendi Sıtma Mücadelesi Kanununda iki ceza hükmü mevcut olup biri 17 inci, diğeri 18 inci maddelerdir. 17 inci madde evvelki maddelerde zikir ve tasrih kılınan mecburiyetlerin muktezasını ifa etmeyenlerle memnuiyet hilafına hareket edenlerden alınacak hafif para ve hafif hapis cezalarını gösteriyor. Bu maddenin sulh veya asliye mahkemesine ait olması dairemizi alakadar etmez. Bu kabil deaviye ait hükümlerin tetkiki Üçüncü Ceza Dairesine aittir.

Dairemiz ancak 18 inci maddenin medlulü dahilindeki suçların mercii tetkikidir ve mezkur maddenin matufunaleyhi olan Ceza Kanununun 526 ıncı maddesi sulh mahkemelerinin vazifelerini tayin eden Tatbikat Kanununun 29 uncu maddesi mucibince sulh mahkemelerinin vazifesi dahilindedir. Üçüncü Ceza Dairesince tetkik olunan hadise sıtma mücadele hey'etinin davetine icabet etmemek suretiyle umumi muayeneden imtina olduğu için subutu halinde 18 inci madde delaletiyle Ceza Kanununun 526 ıncı maddesine tevafuk eder. Mezkur hükmün dairemizce tetkiki icap ederken sehven dairei müşarünileyhaya tevdi edilmiş ve vazife noktasından bozulmuştur.

Sulh hakimliğinden verilip dairemizin tasdik ettiği hüküm ise mezkur 18 inci maddenin dairei şümulüne dahil ve binaenaleyh kararımız usul ve kanuna muvafıktır, demeleriyle müzakerenin kifayeti kabul edilerek re'ye vaz olundukta:

Ceza hükümlerini havi olmak üzere mezkur kanunda iki madde mevcut olup 17 inci madde köy ve kasaba ve müessesat dahilinde ittihaz edilecek tedabiri sıhhiyeye ait mükellefiyet ve mecburiyetlerin muktezasını ifa etmeyenlerle memnuiyetler hilafına hareket edenlerin nisbeti muayyene dairesinde hafif para ve hafif hapis cezalariyle mahkum olacakları ve 18 inci madde ise sıtma mücadele heyetlerince, icra edilen umumî muayenelere veya hanesi veya müştemilatında yapılan teftişata mümanaat eyleyen veyahut gerek kendisi ve gerek ailesi hakkında teklif ve tavsiye edilen tedabiri sıhhiyeye mükerreren riayet etmeyenler hakkında Ceza Kanununun 526 ıncı maddesi ahkamının tatbik edileceği zikrü tasrih kılınmış ve binaenaleyh 17 inci madde mucibince verilecek hükümlerin tetkiki Temyiz Mahkemesi Üçüncü ve 18 inci maddeye tevafuk eden hükümlerin tetkiki de İkinci Ceza Dairelerine ait bulunmuştur. Üçüncü Ceza Dairesince tetkik olunan hadise sıtma mücadele heyetinin davetine icabet etmemek suretiyle umumi muayeneden imtina edilmiş olmasına nazaran subutu halinde hareketi vakıa mezkur 18 inci maddenin matufualeyhi olan Ceza Kanununun 526 ıncı maddesi ahkamına temas edeceğinden, tatbikat kanununun 29 uncu maddesi veçhile bu kabil deavinin rüyeti sulh mahkemelerinin vazifesi dahilinde bulunduğu ittifakla takarrür etti. (¤¤)Full & Egal Universal Law Academy