Yargıtay Büyük Genel Kurul 1936/23 Esas 1936/26 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Büyük Genel Kurul
Esas No: 1936/23
Karar No: 1936/26
Karar Tarihi: 25.11.1936

(765 S. K. m. 491)

Dava: Gündüz süknaya girerek işlenen hırsızlık suçlarında vastı müşeddit mevcut olup olmadığı hususunda Ceza Umum Heyeti kararları arasında hasıl olan içtihat ihtilafının halli Başmüddeiumumilik makamından talep ve bu işe ait ilam suretleri daireye verilmiştir.

Mübayin ilam suretleri telhiz ve suretleri teksir edilmek suretiyle tevzi edildikten sonra nisabı müzakere tahakkuk eden 13.11.1936 günlü toplantıda hadise bir kere 1. Reis İhsan Ezgü tarafından izah edilmesini müteakip söz alan:

Azadan Selim Nafiz; Bina başka sükna başkadır. Kanunun bunu ayırması sükna için gece veya gündüz olması haizi ehemmiyet değildir.

Ferit; Geceleyin bir bina demek suretiyle veya demekle süknayı ayırmıştır. 492. madde bina dahilinde olursa gece, sükna dahilinde olursa gündüze mahmuldür.

Aza Vehbi; İtalya Ceza Kanunu'nun 404. maddesi ki bizim 493. maddenin mukabilini okudu.

Başmüddeiumumi Nihat; 493. maddenin tadilinden evvel gece vakti süknada bir sirkat vukubulursa temyizde tamamen 93. (493). maddenin 3. fıkrası ve gündüz vukubulursa 6. fıkra tatbik ediliyordu. Tadilat fıkraların aynen diğer maddelere naklidir. Arada bir fark yoktur. Bu böyle iken geceleyin yapıldı diye iki misli ceza vermek kanun ruhuna da muhaliftir.

Son içtihatta bir zuhul vardır.

Aza Vehbi; Biz 6. fıkrayı alırken yanlış almışızdır. Gündüz süknaya girmek bu maddeye girmez.

1. Reis; Gündüz süknada sirkat vuku bulursa 491, geceleyin vukubulursa 492. maddeye girer, demeleriyle reye konularak heyetin üçte ikisinin ittifak edememesi hasebiyle 18.11.1936 gününde görüşülmek üzere bırakıldı.

Bugün Hey'ete (43) zatın iştirak ettiği görüldükten sonra keyfiyet bir kere daha izah edilmesini müteakip reye konularak neticede;

Mart 1926 tarihli TCK. nun diğerine ait bir malı rızası olmaksızın bulunduğu mahalden intifa maksadiyle almak (zaptetmek) ten ibaret olan hırsızlığın basit şeklini 491. maddesinde cezalandırdıktan sonra 492. ve 493. maddelerinin muhtelif bentlerinde de bunu teşdit ve tavsif eden şartları tayin eylemiş olup bunlardan 493. maddenin 3. bendindeki vasfın asli unsurları : (A) gece (B) ikamete tahsisi edilmiş bir bina veya sükna olup bu unsurların herhangi birinin fıkdanı bu hükmün tatbikına mani olmak icap ettiğinden ve gündüzün süknada işlenen hırsızlıkta bu bendin gece unsuru tahakkuk etmeyeceğinden ve diğer teşdit ve tavsif bentlerinde de böyle bir hal mevcut olmadığından umumi hükme tebaiyeti muktazi ve nitekim bu teşdit ve tavsif sebeplerinin 926 tarihli kanunun tatbikatın gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre 2275 numaralı kanun ile tadilindeki tasnifi sırasında 491. maddeye ilave olunan 2. fıkranın 4. bendi ile böyle bir hüküm vazedilmiş bulunması da bunu mümeyyit olmakla gündüzün ikamete tahsis edilmiş bir bina veya süknada işlenen hırsızlıklar 491. maddenin 2. fıkrasının 4. bendine tabi tutulmak lazım geldiğine 18.11.1936 tarihinde mutlak ekseriyetle karar verildi. (¤¤)Full & Egal Universal Law Academy