Yargıtay Büyük Genel Kurul 1936/61 Esas 1937/24 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Büyük Genel Kurul
Esas No: 1936/61
Karar No: 1937/24
Karar Tarihi: 06.10.1937

Hazinece namlarına tarh olunarak tahsili cihetine gidilen istihlak vergisi borcundan dolayı mükellefleri tarafından men'i muarazaya dair Hazine aleyhine ikame olunan ve asliye mahkemelerince de vaki muarazanın men'i zımnında verilip derecattan geçmek suretiyle kaziyei muhkeme halini iktisap eden ilamlı işlere ahiren neşrolunan 2566 sayılı kanunun beşinci maddesi hükmünün şümulü olup olmadığı hususunda Temyiz Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesi ile İcra ve İflas Dairesi kararları arasında mübayenet mevcut olduğundan bahsile vaki mübayenetin içtihat tevhidi suretiyle halli istanbul avukatlarından Hamdi Halim tarafından istida olunması üzerine ihtilafa esas olan ilamlar celbedilerek nüshaları teksir ve Heyeti Umumiyeye tevzi edildikten sonra 03.10.1937 gününde toplanan Heyeti Umumiyeye kırk üç zatın iştirak ettiği görüldükten sonra hadisede ihtilaf olduğu Birinci Reis İhsan Ezgü, Aza Ferit, Osman Remzi ve Ulvinin muhalefetleriyle karargir olmakla neticede:

2566 numaralı kanunun beşinci maddesi hükmünün kat'îyet kesbeden ilamlı işlere şümulü olup olmadığı hususunda Temyiz Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesile İcra ve İflas Dairesinin, kararları arasında hasıl olan ihtilafın tevhidi zımnında Temyiz Umum Heyetince keyfiyet müzakere ve tetkik olundu:

İstihlak vergisinden borçlu olan kimse tebliğ olunacak ihbarnameler üzerine tav'an tediyatta bulunmayacak olursa Hazinenin sulh mahkemesine müracaat etmesi mülga Umumî İstihlak Vergisi Kanununun on ikinci maddesi icabından olduğu halde mezkur mahkemeye müracaatla hüküm istihsal etmeksizin Tahsili Emval Kanununa tevfikan resmin istifasına teşebbüs eden Hazinenin müdahalesinin men'ine karar verildiği ilamların tetkikinden anlaşılmış ve binaenaleyh men'i müdahale hükümleri esasa müteallik olmayıp şekle ait bulunmuş olmasına ve ahiren meriyete girmiş olan 2566 numaralı kanunun beşinci maddesinde, kanunu mahsusları hükümlerine tevfikan evvelce tarh olunup henüz mercii tetkik dolayisiyle ihtilaflı olan veya olmayan umumî istihlak vergisi ile zam cezalarının Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunacağı ve bu tarhiyata karşı mükellefin ancak vergi temyiz komisyonuna ve Devlet Şürasına itiraz edebileceği ve halen sulh mahkemeleri ve icra mercilerinde bulunan evrakın bu kanunlara göre ait olduğu mercilere devrolunacağı tasrih olunmak suretiyle merci ihtilafı katî surette hal olunarak Hazinenin sulh mahkemesine müracaat mecburiyeti kaldırılmış olmasına binaen bu kanunun meriyetinden sonra Tahsili Emval Kanununa tevfikan resmin takip ve istifasına zikr olunan meni müdahale hükmü mani olamayacağı gibi icra dairelerinde bulunan bu misillü ilamların icra ve infazına da lüzum ve mahal kalmamış olduğundan mezkur madde hükmü sulh mahkemesinde veya icra dairesinde ilamsız olarak takip edilmekte olan işlere münhasır olmayıp bu şekilde verilmiş olan meni müdahale ilamlanna da şamil olduğuna ekseriyetle karar verildi.


AYKIRI GÖRÜŞ

Aza M. Gönenli: İcra Dairesi kararı doğrudur. (¤¤)


Full & Egal Universal Law Academy