Yargıtay Büyük Genel Kurul 1939/42 Esas 1939/61 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Büyük Genel Kurul
Esas No: 1939/42
Karar No: 1939/61
Karar Tarihi: 13.12.1939

(765 S. K. m. 491, 492, 493)

Dava: Dükkan ve kahvehane gibi yerlerde gündüzün yapılan sirkat suçları hakkında 491 inci maddenin dördüncü bendinin tatbiki lazım geldiği İkinci Ceza Dairesinin İçtihadı cümlesinden iken ahiren bu kali yerlerin umuma açık olması itibariyle buralarda işlenen sirkatlerin alelade açık yerlerde vuku bulmuş sirkatlerden farklı olmadığı nazara alınarak ve 491 inci maddenin dördüncü bendinin izinsiz girilmiyecek yerlere matuf bulunduğu esasına dayanılarak mekür maddenin birinci fıkrasının tatbiki, Kanunun maksadına mu vafık olacağı merkezinde yeri bir ekseriyet tahassül ettiğinden bu suretle meydana gele içtihat ihtilafının halli mezkür daire riyasetinin 251 numaralı müzekkeresiyle istenilmesine mebni keyfiyet Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyesinde müzakere edilerek:

Neticede: İçtihatların tevhidi zımnında Türk Ceza Kanunu; Hırsızlık cezasının çalınan malın keyfiyetine ve hırsızlığın ikaı için kullanılan vasıtaya ve vuku bulduğu mahalle ve hırsızlığın yapıldığı zamana göre teşdit edilmesi esasını kabul etmiş ve (2275) numaralı kanun ile tadilat yapılırken bina içinde yapılan hırsızlıklar hakkında 491, 492, 493 üncü maddelerle ayrı ayrı cezai hükümler vazedilmiş olmasına ve bina içinde yapıan hırsızlıklar; ika olunduğu zamana ve ikaı şekline göre aynı derecede vehamet arzetmediği için hırsızlığın gündüzün bina içinde yapılmaıs halinde, 491 inci maddenin dördüncü fıkrasiyle teşdiden altı aydan iki seneye kadar ve geceleyin yapılması halinde de 492 inci maddenin birinci fıkrasiyle bimr seneden üç seneye kadar ve bu yerlere sun'î vasıtalar ile veya şahsi çeviklik sayesinde mânilalar kaldırılıp girilmek vaşılmak suretiyle hırsızlığın işlenmesi halinde dahi 493 üncü maddenin birinci fıkrasiyle üç seneden beş seneye kadar hapis cezaları tayin edilmesine ve binadan madut olan bir dükkana gündüzün alış veriş etmek maksadiyle giriş de alış veriş ettiğ isırada hırsızlık yapan şahıs ile alış veriş niyeti olmasızın girerek dükkana gündüzün alış veriş etmek maksadiyle girip de alış veriş ettiği sırada hırsızlık yapan şahıs ile alışveriş niyeti olmasızın girerek dükkana gündüzün alış veriş etmek maksadiyle girip de alış veriş ettiği sırada gündüzün alış veriş etmek maksadiyle girip de alış verilş ettiği sırada hırsızlık yapan şahıs ile alış veriş niymeti olmmaksızın girerek dükkan içinde hırsızlık yapan şahsın hareketlerini, takip edilen kast ve niyet noktasından birbirinden tefrik etmeğe ve hırsızlık cezasını tayin sırasında binaya izinli veya izinsiz girişlmiş olması cihetinden bir tasnif yapmağa veya bina içinde ika edilen bir sirkati bazı mülahasat ile açıkça işlenmiş farz ve telakki eylemeğe 491 inci maddenin dördüncü fıkrasında mevcut (Hırsızlık bina içinde işlenirse) yolundaki mutlak sarahat mani olduğu gibi bu fıkra hükmünün; yalnız izinsiz girilen binalara hasr ve kasredilmesi; gerek (Sirkat mahallinin) başlı başına cezanın teşdidi için sebep tutulması hakkındaki kanun vazıının maksadı ve gerek hırsızlık cezasının teşdidine sebep tutulan mezkûr (491) inci maddenin diğer fıkralarındaki hükümler ile kabili telif bulunmamasına göre dükkân ve kahvehane gibi yerlerde gündüzün yapılan sirkat suçları hakkında (491) inci maddenin dördüncü bendinin tatbiki icap ettiğine sülüsan ekseriyetle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy