Yargıtay Büyük Genel Kurul 1944/30 Esas 1948/4 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Büyük Genel Kurul
Esas No: 1944/30
Karar No: 1948/4
Karar Tarihi: 27.10.1948

(2490 S. K. m. 22) (YİBK 26.04.1944 T. 1943/29 E. 1944/15 K.)

Posta idaresine karşı parasız veya üste muayyen bir para vermek üzere posta işlerinin nakli taahhüdünü mutazammın sözleşmelerin sahih ve muteber olup olmadığı hakkında Yargıtay Ticaret Dairesinde şüphe ve tereddüt hasıl olmuş ve evvelce bu yolda bir sözleşmenin sahih ve muteber olmadığı kabul edilmiş iken muahharan bunun muteber olacağı hakkında bir ekseriyet tahassül etmesi üzerine keyfiyetin içtihatların birleştirilmesi yoluyle halli Yargıtay Ticaret Dairesi Başkanlığının 18/09/1944 tarih ve 129 sayılı yazısiyle istenilmesine mebni mezkur yazı ile ilişiği 27/11/1942 tarihli ve 511/2696 sayılı ilam örnekleri çoğaltılarak 04/02/1948 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 9.30 da müzakerenin başlıyacağı Genel Kurul Üyelerine bildirilmişti.

Bugün toplanan kurula (ellibir) zatın iştirak ettiği görülerek müzakere nisabının tahakkuk ettiği anlaşılmakla Birinci Başkan H. Öztörük'ün başkanlığında müzakereye başlanarak uyuşmazlık konusu kağıtlar Birinci Başkan tarafından okunduktan ve olayın özeti anlatıldıktan sonra söz alan;

Ticaret Dairesi Başkanı Faiz Yörükoğlu; Her ne kadar bu işin genel kurulda müzakeresi hakkında evvelce bir müracaat vaki olmuş ise de, bu kabil ihtilafların ticari muameleden sayılıp sayılınıyacağı hususu evvelce verilmiş olan 26 Nisan 1944 tarihli tevhidi içtihat karariyle hallolunmuş gibidir. Filhakika mezkur kararda, bu kabil işleri ücretsiz veya üste bir para vermek suretiyle nakletmeyi taahhüt eden kimsenin bu taahhütten teminini tasarladığı ticari menfaatler bulunduğu ve 2490 sayılı kanunun 22 inci maddesi, bu gibi halleri göz önüne alarak posta nakil işlerinin bir bedel karşılığı olmaksızın taahhüt edilebileceğini kabul ederek bunun için ayrıca hüküm vazettiği sebebi ve diğer gerektirici sebepler ileri sürülerek parası veyahut ayda posta idaresine muayyen bir para vermek suretiyle posta işlerinin naklini taahhüt etmenin ticari muamele olduğu kabul edilmiştir. Ticaret Kanunumuz, muteber olan muamelelerin ticari sayılacağı hükmünü vazetmiş olduğuna göre esasen mezkur tevhidi içtihat karariyle bu kabil muamele ve sözleşmelerin sahih ve muteber olduğu zımnen kabul edilmiş olduğu kanaatindeyiz.

Kaldı ki, dairemizde bugünkü ekseriyet de tamamen bu mütalaa ve noktai nazarı kabul etmektedir dedi.

Bu izahat üzerine oya müracaat sonunda: Bu nevi sözleşmeler hakkında yeniden bir uyuşmazlık bahis konusu olamıyacağından tevhidi içtihata mahal ve lüzum olmadığına ve bu baptaki müracaatı muhtevi tezkerenin dairesine iadesine 04.02.1948 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Full & Egal Universal Law Academy