Yargıtay Büyük Genel Kurul 1959/1 Esas 1959/2 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Büyük Genel Kurul
Esas No: 1959/1
Karar No: 1959/2
Karar Tarihi: 19.01.1959

(1567 S. K. m. 3) (765 S. K. m. 71, 72)

İstanbul Birinci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1957/33 sayılı dosyasına nazaran 13.03.1957 günü maznun Jak Danon'un Hilton Otelindeki antika ve Beyoğlun'daki mobilya mağazalarında yapılan aramada 1798 dolar kıymetinde beş adet çek ile Sofiya Papamihalidis adındaki kadından 900 liraya satın aldığı yüz dolarlık diğer bir çok ve 5371 Türk lirası değerinde muhtelif ecnebi memleketlere ait döviz zuhur etmiş olmasından dolayı yapılan duruşma sonunda;

Beher çekin ve dövizlerin müstakil suç şeklinde kabuliyle ve içtima hükmü tatbik olunmak suretiyle Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 14 sayılı Kararname 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişen 3/A maddesi hükümlerine tevfikan ve teştiden 56 ay hapis ve 35000 lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine dair verilen 14.02.1957 tarihli kararın Temyiz Mahkemesi 3. Ceza Dairesince 18.07.1957 tarihinde tasdik edilmiş olmasına mukabil aynı mahkemenin 1956/116 sayılı dosyasında maznun Sitamatyus Panayot'un Büyük Adadaki evinde 2632 dolar kıymetinde 59 adet seyyah çeki ve 204 sterlin kıymetinde 30 adet Sterlin çekleri ve efektif olarak da 1030 Amerikan Doları 52 effektif Siterlin ve 68000 İtalyan Lireti, 5610 Drahmi, 530 Alman markı, 500 Fransız Frankı, 15 Kanada doları ve 8000 dolar kıymetinde bir meblağın transfer edildiğine dair olan Banka ihbar mektubu ile ayrıca üzerinde 50 dolarlık bir çek ve 10 dolar kıymetinde bir adet banknot zuhur ettiği halde çek ve effektiflerin heyeti umumiyesinin tek suç kabul edilerek bir sene hapis ve 20000 lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine dair verilen 14.11.1957 tarihli kararın da yine Temyiz Mahkemesi 3. Ceza Dairesince 13.02.1958 tarihinde tasdik edildiği ve bu suretle her iki karar arasında içtihat ihtilafı mevcut olduğu ileri sürülerek ihtilafın halli talep edilmekle keyfiyet Temyiz Mahkemesi İçtihadı Birleştirme Ceza Kısmı Umumi Heyetinde müzakere edildi.

Mahkemenin kabulüne göre birinci hadisede maznun olan Jak Danon'un zuhur eden çekleri satmış olduğu antika eşya bedeli olarak muhtelif şahıslardan almış olması ve ikinci hadisede ise maznun Sitamatyus Panayot'un çek ve effektifleri evinde ve üzerinde bulundurması keyfiyeti esas tutularak tatbikat yapıldığı anlaşılmasına nazaran çek ve effektiflerin şekli tedariki bakımından her iki hadise arasında bir mümaselet ve binnetice kararlar arasında halli gereken bir ihtilaf mevcut olmadığına üçte ikiyi geçen ekseriyetle 19.01.1959 tarihinde karar verildi.

AYKIRI GÖRÜŞ

Gerek dairemizin ve gerekse Ceza Umumi Heyetinin müstekar içtihadına göre satılan mal karşılığı olarak muhtelif şahıslardan alınan çeklerin münferit ve aynı zamanda müteselsil bir suç teşkil etmesi itibariyle içtima hükmünün tatbikine cevaz bulunmadığı ve bu gibi hallerde dövizlerin şekli tedariki ne olursa olsun bunları bulundurmak fiilinin cürüm kastı bakımından tek suç teşkil ettiği ve binaenaleyh her iki hadisede mahiyeti itibariyle ayniyet ve mutabakat ve binnetice içtihat ihtilafı mevcut bulunduğu cihetle esasın tetkiki ile ihtilafın halli icap ettiği mütalaasındayım. (¤¤)
Full & Egal Universal Law Academy