Yargıtay Büyük Genel Kurul 1966/24 Esas 1967/1 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Büyük Genel Kurul
Esas No: 1966/24
Karar No: 1967/1
Karar Tarihi: 09.02.1967

(274 S. K. m. 2, 23) (3008 S. K. m. 1)

Devlet Tiyatro ve Opera Sanatkarları ile ilgili olmak üzere Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin bir ilamı ile Yedinci Ceza Dairesinin ilamı arasında, ayrıca aynı kanunların uygulanmasında Hukuk Genel Kurulu ilamı ile Dokuzuncu Hukuk Dairesi ilamları arasında içtihat aykırılığı bulunduğu ileri sürülmüş, 23 Ocak 1967 tarihli toplantıda Dokuzuncu Hukuk Dairesi ile Yedinci Ceza Dairesinin bahsi geçen ilamları arasında giderilmesi gereken içtihat aykırılığı söz konusu edilemeyeceği sonucuna varılmış idi. Hukuk Genel Kurulunun 6/4/1966 gün, 9/848-96 sayılı ilamıyla Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 13/5/1966 gün ve 7067/8145 sayılı, 18/2/1965 gün ve 1061/1307 sayılı ilamları arasında dahi içtihat aykırılığı bulunduğu ileri sürülerek birleştirilmesi istenmiş, ilamları ilgili daire başkanının yazılı mütalaası Birinci Başkanlık tarafından kurulumuza tevdi edilmiş olmakla bu defa ilamlar okundu. Gerekli görüşmeler yapıldı, ilamlar arasında birleştirilmesini gerektiren içtihat aykırılığı bulunup bulunmadığı oya konuldu, neticede:

1- Hukuk Genel Kurulunun 6/4/1966 gün ve 9/848-96 sayılı ilamı ile, 7244 sayılı Kanunla memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretlerinin düzene bağlandığından anılan kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca memurlar için tanınmamış olan hak ve menfaatlerin hizmetliler için de kabul edilemeyeceği, 5 inci fıkrası hükmünce de ancak İş Kanununa göre işçi niteliğinde bulunanlar için hizmetin gerektirdiği oranda yiyecek ve giyecek temin olunabileceği, bu bakımdan iş verenden hafta tatili parası isteyen maktu aylıklı işçi hakkında 5837 ve 6734 sayılı kanunlarının uygulanamayacağı içtihat edilmiştir.

2- Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 13/9/1966 gün ve 7067/ 8145 sayılı ilamıyla, TCDD işletmesi Makinistinin, 274 sayılı Kanun uyarınca kurulan ve idare ile toplu iş sözleşmesi yapan sendika üyesi olması sebebiyle hakkında uygulanmayan toplu İş sözleşmesi gereğince idareye karşı açtığı % 7 tazminat ve saat ücreti 30 kuruş zam karşılığı paranın alınması davası sonunda mahalli mahkemece idare aleyhine verilen karar onanmak suretiyle makinistin memur olmayıp 274 sayılı Sendikalar Kanunun 2 inci maddesinin 1 inci bendinin 1 inci fıkrasıyla 4 üncü fıkrası uyarınca işçi bulunduğu, işçi sendikasına girebileceği kabul edilmiştir.

3- Dokuzuncu, Hukuk Dairesi 18/2/1965 gün ve 1061/1307 sayılı ilamıyla TCDD Yedinci işletme işçileri Sendikasının, işveren TCDD Genel Müdürlüğüne karşı açtığı, makinist, ateşçi ve elektrikçiden 274 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince sendika aidatının kesilmesi isteğine ilişkin davada, iş mahkemesinin, bu kimseler 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olmakla beraber işçi niteliğinde kamu hizmeti görevlisi bulundukları, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 inci maddesinin l inci bendinin 4 üncü fıkrası uyarınca sendika kurabilecekleri ve sendikaya üye olabilecekleri gerekçesiyle aidatın TCDD İdaresinden alınmasını öngören ilamı onamıştır.

Kararların kapsadıkları konular birbirine benzemediğinden ilamlar arasında içtihadın birleştirilmesini gerektiren bir aykırılık söz konusu edilemez.

Sonuç: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Dokuzuncu Hukuk Dairesinin yukarıda tarih ve numaraları yazılı ilandan arasında giderilmesi gereken içtihat aykırılığı söz konusu olamayacağına mevcudun oyçokluğu ile 06.02.1967 tarihinde karar verildi.

AYKIRI GÖRÜŞLER

İ. Öktem, S. Tırpan, K. Kürçay, H. Ertem, K. Bayazıtoğlu, İ. H. Egeseli, H. Karamüstantikoğlu, M. Akan, N. Renda, S.Menteş

İçtihadı birleştirmeye lüzum vardır.

M. R. Dereli, H. Z. Ekmekçioglu, N. Tüzünkan, N. Erdoğan, O. Yüce, A. Sanal, M. Gökgöl:

İçtihadı birleştirmeye lüzum vardır oyundayız. (¤¤)

Full & Egal Universal Law Academy