Yargıtay Büyük Genel Kurul 1971/1 Esas 1971/1 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Büyük Genel Kurul
Esas No: 1971/1
Karar No: 1971/1
Karar Tarihi: 03.02.1971

(743 S. K. m. 652, 751) (YİBK. 04.06.1947 T. 1944/41 E. 1947/17 K.)

Örfü belde gediği ve paftosun, tümüyle yıkılmış ve yok olmuş bulunması durumunda zeminin sahiplerine döneceğine; gedik ve paftosu kapsayan yerlerin, gedik ve paftosla bağlı olarak başkalarına satılabileceğine ilişkin 4.6.1947 gün 1944/41 esas 1947/17 karar sayılı içtihadı birleştirme kararını, Medeni Kanunun 652 ve 751 inci md. hükümlerine aykırı bulunduğu ve aslında sadece dikilen şeyler yönünden içtihadı birleştirmeye gidildiği halde arsa üzerinde meydana getirilen inşaat biçimindeki gedikleri de kapsamına almak suretiyle içtihadı birleştirme kararının çıkarılmış olduğu nedenleri ile anılan 4.6.1947 günlü 41/17 sayılı içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesi, Yargıtay Kuruluş Kanununun 8 nci md. hükmünce Birinci Başkanlıktan istenilmiş ve Yargıtay Birinci Başkanlığınca, istek ve ekli belgeler Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kuruluna havale edilmiş ve işin görüşülmesi 25.1.1971 gündemine alınmıştır. Bugün saat 14:30 da İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunca konu görüşülüp tartışıldı:

Gerçekten Yargıtay Kuruluş Kanunun 8. maddesinde kanun koyucu, içtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi, daha da ileri giderek kaldırılması olacağına yer verilmiştir. Ne var ki, böyle bir yola gidebilmek için o içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesini ya da kaldırılmasını gerektirecek hal ve vaziyetin ortaya çıkmış olması zorunludur. 4.6.1947 gün 41/17 sayılı içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesi isteğinde, bu kararın Medeni Kanunun 652 ve 751 inci maddelerinde aykırı düştüğü ileri sürülmüştür. Oysaki, anılan kararın, gerek Hukuk Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında beliren gerekse gerekçesinde yer alan ve çoğunluk kazanan görüş, Medeni Kanuna aykırı bir yönün bulunmadığı doğrultusundadır. Çoğunluk kazanmamış olan düşünceler, içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesini gerektirmez. İçtihadı birleştirme kararında çoğunluk kazanan hukuksal görüşün toplumun gerekleri ile artık bağdaşmadığı ve ihtiyaçlara ters düştüğü uygulama alanında belirgin bir biçimde ortaya çıkmış olması ve bilimsel alanda üstün bir görüş olarak kabul edilmesi durumunda, içtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesini ve kaldırılmasını gerektiren hal ve vaziyetin ortaya çıktığından söz edilebilir. Görüşme konusu olayda bu koşullar gerçekleşmemiştir. Diğer yandan, anılan içtihadı birleştirme kararı tümüyle birbirine aykırı olan içtihatları birleştirme amacıyla çıkarılmıştır.

Açıklanan bu nedenlere göre, sözü edilen 04.06.1947 günlü 41/17 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının değiştirilmesine yer olmadığına, ilk oturumda oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Full & Egal Universal Law Academy