Yargıtay Büyük Genel Kurulu 2013/4 Esas 2013/4 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: Büyük Genel Kurulu
Esas No: 2013/4
Karar No: 2013/4
Karar Tarihi: 21.01.2013

23. Hukuk Dairesi         2013/4 E.  ,  2013/735 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı kooperatifin 09.....2010 tarihli genel kurulunda kooperatifin ödemekle yükümlü olduğu miktar belirlenmeden ... .... A.Ş.'ye olan borçlarının ödenmesi için değer tespiti yapılmayan kooperatif adına kayıtlı taşınmazın satışı, kredi veya borç alabilmek için sınırı belirlenmeden taşınmaza ipotek konulması konusunda yönetim kuruluna yetki verildiğini, Kooperatifler Kanunu'nun 53. maddesine göre üyelerin taahhütlerini artırıcı ve ek yükümlülükler yükleyen kararların nitelikli çoğunlukla kararlaştırılabileceğini ileri sürerek, 09.....2010 tarihli genel kurulda alınan kooperatifin bankalardan, .... kişilerden, yönetim kurulu üyelerinden ve kooperatif üyelerinden borç para alınması kararının, bununla ilgili kooperatifin tek malvarlığı olan taşınmazın ipotek verilmesini ilişkin kararın, taşınmazın satışına ilişkin kararın ve üyelerin sorumluluğunu arttıran ek ödeme alınmasına ilişkin kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacı vekili tarafından davalı kooperatifin ........2010 tarihli genel kurulunda alınan kararların iptali talep edilmişse de, davalı kooperatif hakkında davacının temsilcisi olduğu şirket tarafından ... takibi yapıldığı, davacının da dilekçesinde belirttiği davalı kooperatife ait tek malvarlığı olan taşınmaza haciz konulduğu, satışının istendiği, kıymet takdiri yapıldığı, kıymet takdirine itiraz sonucunda .... ... Hukuk Mahkemesi tarafından tekrar kıymet takdiri yapıldığı, taşınmazın satışı aşamasına gelindiği, taşınmazın ... yoluyla satılması halinde davalının zarara uğrayacağı, alınan kararın yeterli sayıda üyenin kabul oyuyla alındığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca, genel kurulda alınan kararların, geçersiz olması ( yokluk) hali, oyunu kullanmasına haksız yere izin verilmemesi, çağrının usulsüzlüğü, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmemesi veya toplantıya yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmesi iddiaları dışında yasa, anasözleşme ve afaki iyiniyet kurallarına aykırılık halleri ileri sürülerek iptali isteminde bulunabilmek için, toplantıya katılan üyenin ret oyu kullanması ve oylama sonrasında karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçirtmesi gerekmektedir.
Somut uyuşmazlıkta, davacının 09.....2010 tarihli genel kurulda iptali istenen maddelere ret oyu vermişse de oylama sonrası ne yazılı ne de tutanağa geçmiş sözlü beyanıyla, bir muhalefeti bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, herhangi bir yokluk ve mutlak butlan hali de sözkonusu olmadığından davanın dava koşulu yokluğundan reddi gerekmekte olup esasa ilişkin gerekçelerle reddi isabetsiz ise de, sonucu itibariyle doğru olan kararın 1086 sayılı HUMK'nın 438/son maddesi gereğince değişik gerekçe ile onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle yerinde görülen kararın değişik gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, ....02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy