Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1995/6-113 Esas 1995/139 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Ceza Genel Kurulu
Esas No: 1995/6-113
Karar No: 1995/139
Karar Tarihi: 24.04.1995

(1412 S. K. m. 253/2)

Dava: Sanık Recep hakkında, hırsızlık suçundan açılan davanın CMUY. nın 253/3. maddesi gereğince reddine ilişkin, Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 24.12.1992 gün, 271/343 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi, 23.12.1993 gün, 8901/10503 sayı ile;

Sanık hakkında, C. Savcılığınca 14.7.1992 tarihinde müştekinin atını çalmaya teşebbüs suçundan 25.8.1992 tarihli iddianame ile de ağıldan hayvanlarını çalmak suçundan kalma davası açıldığı, her iki davanın konularının ayrı ayrı olduğu, bu nedenle Sulh Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın suça konu dava ile aynı konuda olmadığı gözetilmeden yazılı şekil de hüküm kurulması isabetsizliğinden bozmuş, Yerel Mahkeme, 14.9.1994 gün, 69/166 sayı ile;

Her iki iddianamede şikayetçi, sanık ve suç tarihleri aynı, sevk maddeleri farklıdır. Mahkememizde açılan davanın iddianamesinde suç tarihi 13.7.1992 olarak gösterilip sanığın bu tarihte hayvanları çaldığı iddia edilmiştir. Halbuki, bu tarihte yapılan hırsızlık nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesine dava açılmış ve sanık cezalandırılmıştır. Aynı konuda; ikinci defa mahkememizde açılan dava reddolunmalıdır gerekçesiyle önceki hükümde direnilmiştir.

Bu hükmün de Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından süresinde istenildiğinden dosya; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma istemli, 31.3.1995 günlü tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmekle; Ceza Genel Kurulu'nca okundu , gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Yerel Mahkemece; sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan kamu davasının, aynı konuda kesinleşmiş hüküm bulunduğundan bahisle CMUY. nın 253. maddesi gereğince reddine karar verilmiş, bu hüküm özel Dairece bozulmuştur. Çözümlenecek sorun; sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan her iki davanın, aynı olayla ilgili olup olmadığına ilişkindir.

Dosya içeriğine göre;

Sanığın; 13.7.1992 günü, saat 02.45 sıralarında; ağılın on metre uzağında direğe bağlı bulunan şikayetçinin atını çalmak istediğinden bahisle sanığın cezalandırılması için 14.7.1992 günlü, 649/302 sayılı iddianame ile Torbalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açılmış ve sanığın mahkumiyetine ilişkin 23.9.1992 günlü karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Bu dava görülmekte iken, 21.7.1992 günü C. Savcılığına başvuran şikayetçi, hırsızlık olaylarının arttığını, üç yıl önce koyunlarının, 6.7.1992 günü giyecek, urgan, saat ve kasetlerinin çalındığını, gerekli önlemlerin alınmasını istemiştir. Dilekçesi karakola havale edilmiş ve şikayetçi burada alınan ifadesinde, 31.7.1989 günü 60 koyunun çalındığını, 13.7.1992 günü ise atının çalınmak istendiğini söylemiştir. Evrak, C. Savcılığına iade edilirken, şikayetçinin 31.7.1989 günlü ifade örneği eklenip, bu olayın faillerinin arandığı belirtilmiştir.

C. Başsavcılığı'nca, bu evrak hazırlığın 1992/649 esasına kaydedilip 25.8.1992 günlü iddianame ile Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi'ne, direnmeye konu olan dava açılmıştır. İddianamede, suç tarihi 13.7.1992 günü gösterilmiş ise de; hayvanların bulunduğu yerden çalındığı ve sanığın daha sonra yakalandığı açıklanmak suretiyle, ekli hazırlık evrakında belirtilen ve 31.7.1989 günü vuku bulan koyun hırsızlığı fiilinden dolayı dava açıldığı anlaşılmıştır. Zira; iddianameye ekli hazırlık evrakı 13.7.1992 tarihli at hırsızlığı olayı ile ilgili olmadığı gibi, iddianamede koyunların çalındığı ve koyunların sonradan yakalandığı belirtilmiştir. Halbuki, 13.7.1992 günü meydana gelen olayda, şikayetçinin atı çalınmaya teşebbüs edilmiş ve sanık sonradan değil, hırsızlık suçunu işlerken suçüstü yakalanmıştır.

Bu nedenlerle; sanık hakkında Asliye ve Sulh Ceza Mahkemeleri açılan her iki davanın konuları farklıdır. Aynı konuda kesinleşmiş hüküm bulunduğundan bahisle davanın reddi isabetsiz olup direnme hükmü bozulmalıdır.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle; Yerel Mahkeme direnme hükmünün BOZULMASINA, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak, 24.04.1995 günü oybirliği ile karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy