Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2008/5-155 Esas 2008/173 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: Ceza Genel Kurulu
Esas No: 2008/5-155
Karar No: 2008/173
Karar Tarihi: 17.06.2008

(765 S. K. m. 59, 64, 80, 202, 203, 219) (5252 S. K. m. 5, 6) (5271 S. K. m. 296) (5237 S. K. m. 43, 53, 62, 247, 248) (YCGK. 24.03.2009 T. 2009/5-56 E. 2009/70 K.)

Dava: 1233 sayılı Y....... Tarım Kredi Kooperatifi'nin müdürü olan Y.... U.......'nun 17.12.1982 ila 27.05.1993 tarihleri arasında, bir kısmı daha önceden ölmüş olan 438 kooperatif ortağı adına sahte borçlanma senedi düzenleyerek kredi çekmek ve kullanmak suretiyle zimmetine para geçirdiğinden bahisle sanığın 765 sayılı Yasanın 64, 203 ve 80. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca 22.07.1996 gün ve 1749-78 sayı ile açılan kamu davası sonunda; Tokat Ağır Ceza Mahkemesince 16.05.2001 gün ve 131-146 sayı ile; Y.... U.......'nun eylemine uyan 765 sayılı TCK nun 202/1,80, 202/3 maddesinin 2. cümlesi ve 59/2. maddeleri uyarınca 3 yıl 10 ay 20 gün ağır hapis ve 570.947.777 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 765 sayılı TCK.nun 219/4 maddesi gereğince sanığın memuriyetten müebbeten mahrumiyetine …. hükmedilmiş olup; hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edildiğinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesince 06.11.2002 gün ve 3589-7301 sayı ile;

…..Sanığın zimmetine geçirdiği paraları 26.04.1996 tarihinde tamamen kapattığı şeklindeki 08.05.2000 günlü Tarım Kredi Kooperatifi Sivas Bölge Birliği Müdürlüğünün yazısından ödemenin 19.07.1996 günlü iddianame karşısında kamu davasının açılmasından önce yapıldığının kabulü ile TCK.nun 202/3. maddesi uyarınca cezasından 1/2 yerine 1/3 nispetinde indirim yapılması isabetsizliğinden bozma kararı verilmiştir.

Bunun üzerine, Tokat Ağır Ceza Mahkemesince 27.10.2004 gün ve 42-235 sayı ile;

Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCK. 202/, 80, 202/3 ve 59/2. maddeleri gereğince 2 yıl 11 ay ağır hapis ve 407.585.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 765 sayılı TCK. 219/4 madde gereğince sanığın memuriyetten müebbetten mahrumiyetine… hükmedilmiş ve hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilerek Yargıtay'a geldiğinde, dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 24.11.2005 gün ve 13802 sayı ile; 5320 sayılı Yasanın 8/2. maddesi uyarınca mahalline iade edilmiş ve yapılan yargılama sonunda Tokat Ağır Ceza Mahkemesince 25.06.2007 gün ve 24-141 sayı ile; ….Sanık Y.... U.......'nun eylemine uyan 765 sayılı TCK.202/1,80, 202/3, 59/2, 5252 sayılı Yasanın 5. ve 6. maddeleri uyarınca 2 yıl 11 ay hapis ve 407 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 765 sayılı TCK. 219/4 madde gereğince sanığın memuriyetten müebbetten mahrumiyetine… hükmedildikten sonra; hüküm sanık müdafii ve müşteki B....... Y.... vekili tarafından temyiz edildiğinde, Tokat Ağır Ceza Mahkemesince 24.07.2007 gün ve 24-141 sayı ile;

..Mahkememizin 25.06.2007 günlü oturumunda müşteki B....... Y....'ın müdahillik isteminin reddine karar verilmiştir.

Müdahillik istemi reddedilen müştekinin vekilinin söz konusu kararı temyiz etmeye yetkisi bulunmadığından temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir, şeklindeki gerekçe ile;

Müşteki B....... Y.... vekilinin temyiz talebinin CMK 296. madde gereğince reddine, karar örneğinin talepte bulunan kişiye tebliğine,

Dosya ve dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucu temyizi kabil olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiş ve bu karar B....... Y.... vekiline tebliğ edilmiştir.

Sanık müdafiinin temyizi nedeniyle yapılan inceleme sonunda Yargıtay 5. Ceza Dairesince 07.04.2008 gün ve 1598-3342 sayı ile; hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Sanık müdafiinin sanık lehine karar düzeltme veya itiraz yoluna gidilmesini isteyen dilekçesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 29.05.2008 gün ve 259976 sayı ile;

Sanık hakkında uygulanacak kanunun; 765 Sayılı TCK.nun 202/2, 80, 202/3, 59 ve 219/son maddeleri gereğince kurulacak hüküm ile; 5237 Sayılı TCK.nun 247/2, 43, 248/2, 62, 53 maddelerinin ve sahtecilik suçunun unsurlarının bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilerek şartları varsa bu suçtan da hüküm kurulması suretiyle elde edilecek hükümler toplamının karşılaştırılması sonucu belirlenmesi gerekirken, eylemin basit zimmet olarak kabul edilmesi kanuna aykırı bulunmaktadır. şeklindeki gerekçe ile aleyhe itiraz yoluna başvurulmuş ve Yüksek Daire kararının kaldırılması ve hükmün sanığın kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla bozulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

1233 sayılı Y...... Tarım Kredi Kooperatifi'nin müdürü olan Y.... U.......'nun 17.12.1982 ila 27.05.1993 tarihleri arasında, bir kısmı daha önceden ölmüş olan 438 kooperatif ortağı adına sahte borçlanma senedi düzenleyerek kredi çekmek ve kullanmak suretiyle zimmetine para geçirmesi şeklinde gerçekleşen olayla ilgili olarak Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında ortaya çıkan ve Ceza Genel Kurulunca çözülmesi gereken uyuşmazlık; eylemin basit zimmet suçunu mu, yoksa nitelikli zimmet suçunu mu oluşturduğuna ilişkindir.

Özel Daire Kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca havale edildiği tarihin 29.04.2008, buna karşılık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5271 sayılı Yasanın 308. maddesine göre yaptığı itirazın Ceza Genel Kuruluna ulaştığı tarihin 29.05.2008 olması karşısında, 30. gün içerisinde yapılan itirazın süresinde olduğu değerlendirilmiştir.

Öte yandan; dosyanın incelenmesi sırasında tesadüf edilmiş olan iki sorunun ön mesele olarak görüşülmesi gerekmiştir.

1- Bozma üzerine yeniden hüküm kurulması ve bu hükmün temyiz edilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5320 sayılı Yasanın 8/2. maddesi uyarınca dosyayı iade etmesi ile gelinen noktada, adına senet düzenlenen 438 kişiden birisi olan B....... Y.... 16.06.2007 tarihli telgrafla davaya müdahil olmak istemiş, müdahillik talebi mahkemece (25.06.2007 tarihli duruşmada) bu aşamada müdahil olunamayacağından bahisle reddedilmiş ve sonrasında hüküm kurulmuştur.

Hükmün tefhiminde hazır bulunan B....... Y.... vekilinin hükmü süresi içerisinde temyiz etmiş olmasına karşılık, Tokat Ağır Ceza Mahkemesince 24.07.2007 tarihinde temyizin reddine karar verilmiştir.

Temyizin reddi kararı B....... Y.... vekiline tebliğ edilmiş olmakla birlikte; Yargıtay'ın duraksamasız içtihatlarına göre, kararda temyiz süresi ve şeklinin gösterilmemiş olması nedeniyle B....... Y....'ın temyiz hakkının devam ettiğini kabul etmek gerekmektedir. Şu durumda, temyizin reddi kararının temyiz süresi ve şeklini de içeren meşruhatla birlikte B....... Y.... vekiline tebliğ edilmesi ve temyiz dilekçesi verilmesi halinde söz konusu temyiz dilekçesinin dahi değerlendirmeye alınması zorunludur.

2- 1233 sayılı Y...... Tarım Kredi Kooperatifinin bağlı bulunduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği Müdürlüğü'nce Sivas 1. Noterliğinin 01.06.1995 gün ve 12382 sayılı vekaletnamesi ile vekil olarak atanan Av. G.... E....'ün 06.05.1997 tarihinde bizzat mahkeme başkanı tarafından havale edilen dilekçe ile davaya müdahil olma isteğini açıkça ortaya koymasına rağmen, bu konuda olumlu olumsuz bir karar verilmediği gibi, ilk hüküm dahil olmak üzere hiçbir hükmün de katılma talebinde bulunanın kendisine veya vekiline tebliğ edilmediği tespit edilmiştir.

Bu nedenle, Yerel Mahkemenin 25.06.2007 gün ve 24-141 sayılı son hükmünün Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği Müdürlüğü vekiline tebliğ edilmesi gerekmektedir. Sanığın hukuki durumu ve temyiz davasının kapsamı ise yapılacak tebligat üzerine ilgilinin temyiz dilekçesi verip vermemesine göre belirlenmelidir.

Bu itibarla; temyizin reddi kararının temyiz süresi ve şeklini de kapsayan meşruhatla birlikte B....... Y.... vekiline, son hükmün de Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği Müdürlüğü vekiline tebliğinin sağlanması için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine karar verilmelidir.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçe ile KABULÜNE,

2- Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 24.07.2007 gün ve 24-141 sayılı temyizin reddine ilişkin ek kararının temyiz yasa yolunun süresi ve şeklini de kapsayan meşruhatla birlikte B....... Y.... vekiline tebliğ edilmesi,

3- Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 25.06.2007 gün ve 24-141 sayılı son hükmünün Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği Müdürlüğü vekiline tebliğinin sağlanması,

Suretiyle, yöntemince başvuru olduğunda onların da değerlendirilebilmesi amacıyla dosyanın Tokat Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 17.06.2008 günü yapılan müzakerede oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Full & Egal Universal Law Academy