Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018/172 Esas 2019/373 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: Ceza Genel Kurulu
Esas No: 2018/172
Karar No: 2019/373
Karar Tarihi: 02.05.2019

19. Hukuk Dairesi         2018/172 E.  ,  2019/3191 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, faturadan kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının faturaya konu malların teslimini ispat yükü altında bulunduğu, alınan bilirkişi raporu ile alacağın davacı defterlerinde kayıtlı olduğunun anlaşıldığı, davalının defterlerini ibrazdan kaçınması nedeniyle davacı defterlerinin delil olarak kabul edileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 26/11/2015 tarihli ve 2015/4764 Esas- 2015/15672 Karar sayılı ilamı ile; ‘’Somut olayda, davacı yan, takip dayanağı faturaya konu malın davalıya teslim edildiğini ispat yükü altındadır. Davacı, delil olarak fatura, sevk irsaliyesi, sipariş fişi sunmuş ise de davalı vekili sipariş fişinde ismi yer alan ...'ün müvekkili şirket ile bir ilgisinin bulunmadığını, sevk irsaliyesi altındaki ismi yazılı olmayan teslim alan imzasının müvekkili tarafından kime ait olduğunun bilinmediğini savunmuştur. Öte yandan davacı irsaliyede imzası bulunan kişinin davalı çalışanı olduğunu, sipariş fişinde yer alan ...'ün davalı şirket yetkililerinin yakın akrabası olup şirkette sigortasız çalıştığını iddia etmektedir. Davacı tarafından münhasıran davalının ticari defterlerine dayanılmamış olduğuna göre davalı defterlerinin sunulmaması tek başına davacının defterlerine göre davacının alacaklı olduğunun kabulüne olanak vermez.Kaldı ki, mahkemece davalı yana ticari defterlerini ibraz için verilen kesin süre usulüne uygun olmadığı gibi, davalı vekili verilen süre içerisinde, ticari defterlerin bulunduğu mahkeme dosya numaralarını yazılı olarak mahkemeye bildirmiştir. Hal böyle olunca mahkemece, davalının ticari defterlerini ibrazdan kaçındığının kabulü isabetsizdir. Mahkemece yapılması gereken iş, sevk irsaliyesinde bulunan imzanın davalı çalışanına ait olup olmadığı araştırılıp, davalı vekilinin ticari defterlerin daha önce sunulduğunu bildirdiği mahkeme dosyalarından defterler getirtilip davalının ticari defterleri üzerinde konusunda uzman bir bilirkişiden rapor alınıp tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesinden ibarettir.’’ şeklindeki gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde, davalı tarafın incelenen ticari defter ve kayıtlarında, davacı şirket ile ticari ilişkisi bulunduğuna dair herhangi bir kayda rastlanılmadığı, diğer taraftan ticaret sicilinden gelen cevabi yazıda davalı ... Otomotiv İnşaat ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. dışında ... Sanayi ve Nakliyecilik Tic. Ltd. Şti. olarak tescil ettirilen dava dışı başka bir şirketin daha olduğu, sipariş fişinde ismi yer alan ...'ün ise dava dışı ...Sanayi ve Nakliyecilik Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı ve müdür sıfatıyla şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi olduğu, sevk irsaliyesinde bulunan imzanın davalı şirket çalışanına da ait olmadığı, neticeten davacı tarafından takip dayanağı faturaya konu malların davalıya teslim edildiğinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın ve icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ancak bozma ilamının gerekleri yerine getirilmemiştir. Mahkemece malın teslimine yönelik nakliye şirketinden belgeler getirtilmiş, başkaca bir araştırma yapılmaksızın karar verilmiştir. Her ne kadar sipariş fişinde imzası bulunan ...’ün dava dışı ...Sanayi ve Nakliyecilik Ticaret Ltd. Şti’nin ortağı ve müdür sıfatıyla şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi olduğu tespit edilmiş ise de, sipariş fişinin davalı şirket tarafından mı veyahut dava dışı şirket tarafından mı verildiğinin de belirlenmesi, yine sipariş fişinde ismi yer alan ...’ün davalı şirketle bir irtibatının bulunup bulunmadığının da araştırılması ve ayrıca dosyada mevcut 0299486 seri nolu sevk irsaliyesinde teslim alan imzasının davalı şirket çalışanına ait olup olmadığının da araştırılması gerekirken, tüm bu hususlar gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 15/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy