Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2015/6179 Esas 2017/535 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6179
Karar No: 2017/535
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2015/6179 E.  ,  2017/535 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit
  HÜKÜM : ... hakkında: TCK.nun 81, 35/2, 29, 62, 53/1. maddeleri uyarınca 8 yıl 9 ay hapis cezası,
  ... hakkında: TCK.nun 81, 29. maddeleri uyarınca 17 yıl hapis cezası,
  TCK.nun 86/2-3-e, 35/2, 29. maddeleri uyarınca 6 ay 22 gün hapis cezası,
  TCK.nun 106/2-a, 43/1,2. maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezası
  TEMYİZ EDENLER : O yer Cumhuriyet savcısı, sanıklar müdafileri, katılanlar vekili

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  1- Sanık ... müdafiinin 17.06.2015 tarihinde yasal süre içinde temyiz dilekçesi verildiği, ancak sanığın 18.06.2015 havale tarihli ve sonrasında verdiği dilekçeleriyle temyizden feragat ettiği ve re'sen temyize tabi bir ceza bulunmadığı anlaşılmakla, müdafiinin temyiz isteminin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  2- Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanık ...’ın maktul ...’u kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı tahrik derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, öldürme suçu yönünden duruşmalı olarak incelenen dosyaya göre, verilen hükümde düzeltme nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılanlar vekilinin, kararın yasaya aykırı olduğuna, olayda tahrik bulunmadığına, sanık ... müdafiinin, sanığın ölen ...'a yönelik eylemi bulunmadığına, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, beraat kararı verilmesi gerektiğine, yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
  24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkmesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulamalar, yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkralarındaki 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin "Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3 maddelerinin tatbikine" yazılmak suretiyle DÜZELTİLEN, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
  3-Sanık ... hakkında katılan ...’a yönelik kasten yaralamaya teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından hükümler yönünden yapılan incelemede;
  Sanığın, maktul ...'ı şişleyip yaraladıktan sonra katılan ...'e yönelerek elinde şiş olduğu halde peşinden koştuğu ve onu saklandığı kafede yakalayıp öldüreceğini söylediği ve işyeri sahibi tarafından kafeden çıkarıldığı olayda;
  1- Sanığın eyleminin kül halinde silahla tehdit suçunu oluşturduğu halde ayrıca yaralamaya teşebbüs suçundan cezalandırılamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
  2- Kabule Görede;
  a-) CMK’nun 225/1. maddesi gereğince "Hükmün, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında" verilebileceği, mahkemelerin, iddianamede gösterilen eylemle sınırlı olarak yargılama yapıp, suç olarak tanımlanan fiilin dışına çıkarak hüküm veremeyeceği göz önüne alındığında; Sanığın eyleminin doğrudan katılan ...'e yönelik olduğu ve sanığın katılan ... dışında başka kimseler hakkında da silahla tehdit suçunu işlediğine dair yöntemine uygun dava açılmadığı gözetilmeden, ek savunma hakkı tanınarak TCK 43 maddesi tatbiki suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi,
  b-) 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanıkların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, hükmedilen cezaların miktarı ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süreler dikkate alınarak sanıkların tahliye talebinin REDDİNE, 15/02/2017 günü oybirliği ile karar verildi.
  15/02/2017 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ...'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukat ...'un yokluğunda 23/02/2017 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At