Türkiye Yargıtay Mahkemesi

Yargıtay, Türkiye’deki adli yargının en üst derecesidir. Yani temyiz mahkemesidir. Anayasamızın 154’üncü maddesiyle düzenlendiği üzere, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son olarak incelendiği yer Yargıtaydır. Yargıtayın kuruluşu ve işleyişi 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile düzenlenmiştir.

Yargıtay; hukuk ve ceza davalarının yeniden incelendiği ve karara bağlandığı Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız Yüksek Mahkemesidir. Adli yargı Mahkemeleri tarafından verilen kararları inceleyen son mercidir. Temyiz Mahkemesi olarak yeniden inceleme hususundaki yetki ve görevlerinde Bölge Adliye Mahkemesi’nden daha üst yetkili Yüksek Mahkemedir. Yargıtay’ın Ceza ve Hukuk alanlarındaki Daireleri; iş bölümü esasına göre belirlenen görevli oldukları hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır.

Yargıtay Kurumu Hakkında

Yargıtayın kökenleri, Osmanlı döneminde 1837 yılında II. Mahmut tarafından kurulan Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye adlı kuruma dayanır. Bu kurum bugünkü Danıştay ve Yargıtayın temelini atmıştır. 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu yüksek mahkeme Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye adıyla Danıştaydan ayrılmıştır. 1924 yılında Temyiz Mahkemesi adı ile bugünkü anlamda modern Yargıtay, Eskişehir’e taşınmıştır. 1945 yılında ise Eskişehir’deki bu mahkeme Yargıtay adını almıştır.

Yargıtay Mahkemesi Temyiz Denetimi

Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından verilen kesin olmayan yargı kararları, temyiz incelemesi yolu açık olarak verilmektedir. Taraflardan en az biri tarafından temyiz başvurusu yapılması sonucunda, Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından görülen dava Yargıtay tarafından tekrar görülür ve karara bağlanır. İstinafın kesin olmayan kararlarına karşı temyiz yolu açıktır ve temyiz incelemesi ise Yargıtay Mahkemesi tarafından yapılır. Arama Motorumuzda; Yargıtay’ın tüm emsal kararlarına ulaşabilirsiniz.

Yargıtay Mahkemesi Yapısı

Mahkeme Başsavcılık, Hukuk ve Ceza Daireleri ile Kurul birimlerinden oluşmaktadır. Arama Motorumuzda; Yargıtay’da bulunan Tüm Daire ve Kurulların emsal içtihatları bulunmaktadır. Bunlar:

15 adet Hukuk Dairesi
16 adet Ceza Dairesi
Büyük Genel Kurulu
Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu
Ceza Genel Kurulu
Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu
Hukuk Genel Kurulu
İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu
İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’dur.

Yargıtay Kararları

Yargıtay, gerekli gördüğü durumlar hariç, kural olarak temyiz incelemelerini dosya üzerinden yapar. Hukuk mahkemelerinin temyiz edilen kararları dosyasıyla birlikte Yargıtaya gönderilir ve görevli hukuk dairesince incelenir. Bu inceleme sonucunda onama kararı verirse Bölge Adliye Mahkemesinin kararı kesinleşmiş olur. Eğer bozma kararı verirse de yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı bölge adliye mahkemesine gönderir. Ceza mahkemelerinde ise hükmün hukuki yönüne ilişkin iddialar temyiz edilebilir. Temyiz edilen kararı inceleyen görevli ceza dairesi eğer kararın hukuka uygun olduğuna kanaat getirirse temyiz isteminin esastan reddine hükmeder ve bölge adliye mahkemesinin kararı kesinleşmiş olur. Eğer ceza dairesi, kararın hukuka aykırı olduğuna kanaat getirirse bu kararı bozar ve kararı veren bölge adliye mahkemesine gönderir.

Yargıtay Başkanları

Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için en az altı yıl, Birinci Başkanvekili seçilebilmek için en az beş yıl, daire başkanı seçilebilmek için ise en az üç yıl boyunca Yargıtay üyeliği yapmış olma şartı aranır. Birinci Başkanı, Birinci başkanvekilleri ve daire başkanlarını, Yargıtay Büyük Genel Kurulu kendi üyeleri arasından seçer. Gizli oylama yapılır ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilir. Eğer ilk üç turda kimse seçilemezse üçüncü turda en çok oy alan iki aday arasında seçim yapılır. Başkan, başkanvekilleri ve daire başkanları dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Yargıtay Daireleri

Yargıtayda, on beş hukuk ve on altı ceza dairesi olmak üzere toplamda otuz bir adet daire vardır. Her dairenin bir başkanı ve yeteri kadar üyesi bulunur. Son yıllarda birçok değişiklik yapılan Yargıtay daire sayısının 2020 yılına kadar on iki hukuk ve on iki ceza dairesine indirilmesi planlanmaktadır.

Yargıtay Dosya Sorgulama

e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile e-Devlet Kapısı sistemine giriş yaparak; https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-dava-sureci-sorgulama adresinden sorgulama yapılabilir.

Yargıtay Soruşturma

Üst düzey memur olan; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, Kamu Denetçileri, müsteşar ve valilerin görevleri sebebiyle işledikleri suçların soruşturması Yargıtay Başsavcılığı tarafından yapılır.

Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay hukuk daireleri, temyiz edilen kararları dosya üzerinden, gerektiği durumlarda ise tarafları çağırıp dinleyerek, inceler. Yargıtay hukuk dairesi inceleme sonucunda eğer bölge adliye mahkemesi kararının uygun olduğuna kanaat getirirse bu kararın onanmasına hükmeder. Bu onama kararıyla birlikte bölge adliye mahkemesinin kararı kesinleşmiş olur. Eğer Yargıtay hukuk dairesi, bölge adliye mahkemesinin kararının hukuka aykırı olduğuna, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin doğru uygulanmadığına, dava şartlarında eksiklik bulunduğuna, kanuni sebep olmaksızın taraflardan birinin delillerinin reddedildiğine kanaat getirirse bozma kararı verir. Hakkında bozma kararı verilen karar ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Yargıtay Ceza Dairesi Kararları

Yargıtay ceza daireleri, temyiz edilen kararları dosya üzerinden, gerektiği durumlarda ise tarafları çağırıp dinleyerek inceler. Ceza davalarında temyiz sebebi maddi vakıalara ilişkin değil, hükmün hukuka aykırı olması olması gerekçesine dayanır. Yani bölge adliye mahkemesinin ceza dairelerinde verilen kararlardaki her hata bir temyiz nedeni değildir. Temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararı Yargıtayın ilgili ceza dairesine gelir ve incelenir. Yargıtay ceza dairesi inceleme sonucunda eğer bölge adliye mahkemesi kararının hukuka uygun olduğuna kanaat getirirse temyiz isteminin esastan reddine hükmeder. Bu durumda bölge adliye mahkemesinin kararı kesinleşmiş olur. Eğer Yargıtay ceza dairesi, bölge adliye mahkemesinin kararının hukuka aykırı olduğuna kanaat getirirse bu karar için bozma kararı verir. Hakkında bozma kararı verilen karar ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Yargıtay Kurul Kararları

Yargıtay hukuk ya da ceza dairelerinde, hakkında bozma kararı verilip ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilen karar için alt mahkemenin iki seçeneği vardır. Bozma kararına uyabilir ya da direnebilir. Uyma kararı verip de yeniden yargılama yapıp bozma kararına uygun bir hüküm kurabilir. Bu karar da temyiz edilebilir. Ancak bölge adliye mahkemesi direnme kararı verir ve bu direnme kararı da temyiz edilirse, ki uygulamada direnme kararlarının neredeyse tamamı temyiz edilir, Yargıtay ceza dairelerinden birine ya da Yargıtay hukuk dairelerinden birine değil, Yargıtay Ceza Genel Kurulunda ya da Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda incelenir. Bu genel kurulların kararları kesindir ve bölge adliye mahkemesi bunlara karşı direnemez.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

-Cumhuriyet Başsavcısı; Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını oluşturur.

-Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini yapmak, Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak, Bizzat veya Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları marifetiyle siyasi partilerin tüzük ve programlarını ve kurucularının hukuki durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetlemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi veya kuruluşu hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak, siyasi partilerin kapatılması hakkında dava açmak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başlıca görevleri arasındadır.

Yargıtay İş Mahkemesi Kararları

Yargı sistemimizde, ilk derece mahkemeleri Adli Yargı ve İdari Yargı olmak üzere iki gruba ayrılır. Adlî yargı kendi içinde, hukuk ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Hukuk Mahkemeleri; Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile, İş, Ticaret, Fikri ve Sınaî, Tüketici, Kadastro ve İcra mahkemeleri olarak ayrılır. Görüldüğü üzere iş mahkemeleri de hukuk mahkemeleri örgütü içinde yer almaktadır. Bu nedenle de iş mahkemelerinin üst derece mahkemesi de Yargıtaydır. İş davalarına ilişkin temyiz edilen ve Yargıtay tarafından verilen emsal kararlara; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısından ulaşılabilir.

Yargıtay Hakimi Nasıl Olunur?

Yargıtay üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilir.

Yargıtay üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl boyunca başarı ile görev yapmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından on iki yıllığına seçilir. Süresi dolan bir kimse yeniden seçilemez.

Yargıtay'a Atama Nasıl Yapılır?

Yargıtay üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilerek atanır.

Yargıtay üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl boyunca başarı ile görev yapmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından on iki yıllığına seçilir. Süresi dolan bir kimse yeniden seçilemez.

Yargıtay'ın Önemi Nedir?

Adli yargı örgütü içinde üst derece mahkemesi olan Yargıtay, temyiz mahkemesi sıfatını haizdir. Yani adli mahkeme kararlarının incelenebildiği son merciidir. Fakat en önemli özelliği Yargıtay'ın verdiği emsal kararlarının ve içtihadı birleştirme kararlarının hukuk alanında yarattığı etkidir. Hatta bu öyle bir yetkidir ki; yargı organının bir üyesi olan bu kurum, içtihadı birleştirme kararları vererek adeta yasama faaliyeti yapmaktadır. Çünkü, üst mahkemelerin somut olaydaki anlaşmazlık için, benzer olaylar hakkında farklı kararlar vermesi ile ortaya çıkan adli alandaki çelişkileri gidermek amacıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ya da Yargıtay Ceza Genel Kurulunun verdiği içtihadı birleştirme kararları verirler. Bu kararlar yeni bir içtihadı birleştirme kararı verilinceye ya da mevcut kanun boşluğunu doldurmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya yasama organı olan TBMM tarafından bir düzenleme yapılıncaya kadar kanun gibi bağlayıcıdır ve alt mahkemelerin karar verme süreçlerinde etkilidir. İşte bu nedenle Yargıtay kurum olarak devletin çok önemli yapıtaşlarından biridir.

Yargıtay Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu kararları dışında Yargıtay Daire kararlarına itiraz edilebilir. Yargıtayın onama kararı kesindir ve herhangi bir itiraz yolu bulunmamaktadır. Bozma kararına ise eğer alt mahkeme uyarsa ve yeniden bir karar verirse bu karar da temyiz edilebilir. Fakat alt mahkeme bozma kararına direnirse ve bu direnme kararı temyiz edilirse, Yargıtay Genel Kurulunun vereceği karar kesindir ve herhangi bir itiraz yolu bulunmamaktadır.

Karar Düzeltme Kanun Yolu

Karar düzeltme bir kanun yoludur. Karar düzeltme yolu 1086 sayılı HUMK ile düzenlenmiş olan bir kanun yoluydu. Fakat 6100 sayılı HMK’nda yer verilmemiştir. 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesiyle eski kanunda yer alan bu kanun yolunun bölge adliye mahkemeleri göreve başlayana kadar yürürlükte kalacağı hükme bağlanmıştı. Günümüzde, bölge adliye mahkemeleri göreve başlamasıyla birlikte eski kanunda yer alan bu uygulama tümüyle son bulmuştur. Temyiz edilen istinaf kararları için verilen Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

Maddi Hatanın Düzeltilmesi Nasıl Yapılır?

İstinaf ve temyiz, olağan kanun yollarıdır. Bunun yanı sıra, kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı olağanüstü bir kanun yolu olan yargılamanın yenilenmesi de mevcuttur. Fakat olağanüstü kanun yolu olan yargılamanın yenilenmesi kurumu ancak maddi hataların düzeltilmesi için yapılabilir. Hukuki anlamda bir hatanın düzeltilmesi mümkün değildir.

Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay'ın verdiği emsal yargı kararları, adli yargı örgütündeki üst derece mahkemesi olduğundan dolayı somut olaylara uygulanacak hükümler ve verilecek karar açısından alt derece mahkemelerine ve avukatlara yol gösterici niteliktedir. İçtihadı Birleştirme Kararlarının aksine hukuki bağlayıcılıkları yoktur. Yargıtayın daha önce vermiş olduğu emsal kararlara; “Karar Arama” sayfamızdan ulaşılabilir.

Yargıtay Karar Düzeltmesi

01/06/2005 tarihinde 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) yerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmeden önce, Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen kararlara karşı Karar Düzeltme Yoluna gidilebilmesi mümkündü. Verilen kararın yeniden incelenmesini Karar Düzeltme Dilekçesi ile müracaat ederek yeniden inceleme talep edilebilirdi. Bunun tek istisnası CMK’nın 308. maddesinde düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisidir. İstem üzerine ya da re’sen ilâmın kendisine verilmesinden itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itirazda bulunabilir. Sanığın lehine süre aranmaz. 

Sık Sorulan Sorular

Yargıtay hakkında sık sorulan sorular

Yargıtay, adli makamlarca verilen kararları son inceleme ile yetkili ve görevli Yüksek Mahkemedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da yerleşiktir.
Yargıtay kendi üyelerinin görevleriyle ilişkili karşılaşılan tazminat davalarında, kişisel suçlarında ve yasalarca belirlenmiş diğer konularda İlk ve Son Derece Mahkemesi olarak görevlidir.
Arama Motorumuz üzerinden tüm Yargıtay Mahkemesi kararlarına ulaşabilirsiniz.
Yargıtay Mahkemesi’nin en güncel içtihatlarına Full & Egal üzerinden ulaşabilirsiniz. İçtihatlarımız en geç aylık olarak güncellenmektedir.
Evet, Yargıtay İçtihatlarını sınırsız olarak dilediğiniz dile çevirebilir ve kullanabilirsiniz. İçtihat metinlerinin çevirisi özelliğimiz; Tüm Abonelerimize ek ücret gerektirmeksizin sınırsız olarak sunulmaktadır.
Yargıtay, temyiz edilen kararları dosya üzerinden inceleyip karar verir. Ancak HMK madde 369/2 kapsamında belirtilen istisnai hallerde duruşma yapılır. Yargıtay bu ikinci fıkra hükmü ile bağlı olmaksızın bilgi almak için re’sen duruşma yapılmasına karar verebilir.
Zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı ve işbirliğini desteklemek amacıyla Yargıtay hukuk daireleri temyiz incelemelerini ihtisas alanı ve temel görev esasları çerçevesinde yapar. Yargıtay hukuk daireleri; Medeni Hukuk Daireleri, Gayrimenkul Hukuku Daireleri, Borçlar ve Ticaret Hukuku Daireleri ve İş ve Sosyal güvenlik Hukuku Daireleri olarak dört ihtisas grubunda toplanır.
Yargıtay hukuk ve ceza ait iş bölümü karar tasarısı Yargıtay Kanunun 14. maddesi uyarınca hazırlanmış ve Büyük Genel Kurul tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır. Onaylanan tasarı 28 Ocak 2020 tarih ve 31022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 Geçmişte verilen ve güncel emsal Yargıtay kararlarına; sitemizin Karar Arama menüsünden ulaşılabilir.
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden biri tarafından verilen hükmün, iki hafta içinde temyizi mümkündür. 2021 yılı için belirlenen 78.630,00 tl parasal sınırını geçmeyen kararlar temyiz edilemez. Bu parasal değer her yıl için yeniden belirlenir. Bunun yanı sıra HMK m.362’de yer alan diğer kararlara karşı da temyiz yolu kapalıdır. Temyiz edilen karar dosyası Yargıtaya gönderilir ve görevli hukuk dairesinde incelenir. Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin, bozma kararı hariç, kararları için temyiz yoluna gidilebilir. CMK m.286/2’de sayılan kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır. Temyiz incelemesi Yargıtayın ceza dairelerinden birinde yapılır.
Hukuk Usulünde, temyiz edilen kararın hukuka, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına uygunluğuna bakar. Tarafların sunduğu delillerin kanuni bir sebep olmadan kabul edilmediği veya karara etki eden bir yargılama hatası veya eksikliğinin bulunup bulunmadığına da bakar. Ceza Usulünde ise, Yargıtay ceza daireleri maddi vakıalara ilişkin hata iddialarına temyiz edilemez. Ancak hukuk kuralının yanlış uygulanması ya da hiç uygulanmaması söz konusu ise bir hukuka aykırılık mevcuttur. Ve Yargıtay ceza daireleri bu hukuka aykırılığı inceler.
Kuruluşundan bu yana Yargıtay başkanları sırasıyla; Hasan Fehmi Kolay, Ömer Lütfi Salman, İhsan Ezgü, Halil İbrahim Özyörük, Mustafa Fevzi Bozer, Selim Nafiz Akyollu, Mehmet Bedrettin Köker, Münir Akyürek, İhsan Köknel, Recai Seçkin, İmran Öktem, Ferruh Adalı, Cevdet Menteş, Derviş Turhan, Nihat Renda, Ahmet Coşar, İsmet Ocakçıoğlu, Müfit Utku, Mehmet Uygun, Sami Selçuk, Eraslan Özkaya, Osman Arslan, Hasan Gerçeker, Nazım Kaynak, Ali Alkan, İsmail Rüştü Cirit, ve hala görevde bulunan Mehmet Akarca olarak sıralanabilir.
Yargıtay üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilir.
Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulunca gizli oylama ve üye tamsayısının salt çoğunluğu seçilir.
Yargıtay, yargı organının içinde yer alan bir kurumdur. Fakat yargı kurumlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi gereğince doğrudan bağlı bulunduğu bir üst merci bulunmamaktadır.
 Yargıtay'da on beş hukuk, on altı ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur. Üye sayıları ihtiyaca göre sıklıkla azaltılıp artırılmaktadır.
Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1924 yılında "Temyiz Mahkemesi" adıyla Eskişehir'de faaliyet göstermeye başladı. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun adının 10 Ocak 1945 tarihinde "Anayasa" olarak değiştirilmesiyle, Eskişehir'de bulunan temyiz mahkemesinin adı da "Yargıtay" olarak değiştirildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinden oluşur. Dairelerin her birinin mevcudu beş sayılarak, toplamın en az üçte ikisi Yargıtay Büyük Genel Kurulu toplanır. Ceza Genel Kuruluna katılması zorunlu olan üye sayısının üçte ikisi kadar ceza dairesi üyesi ve hukuk daireleri ve ceza daireleri başkanlarının yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.
İş davaları, ihtisas alanı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve temel görevi İş Hukuku olan 9. ve 22. hukuk dairelerinin görev alanına girer.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Geçmişte ve son dönemlerde verilen güncel Yargıtay kararlarına; www.fullegal.com/karar-arama/yargitay-kararlari bağlantısından ulaşılabilir.
Yargıtayın bazı kararları Resmi Gazetede yayımlanır. 2797 sayılı Yargıtay Kanuna göre alınacak ilke kararları, yapılacak yönetmelikler, içtihadı birleştirme kararları, Birinci Başkanlıkça emsal teşkil edebileceği belirlenen Hukuk ve Ceza Genel Kurul kararları Resmi Gazetede yayımlanacak Yargıtay kararlarıdır.
Yargıtay onama kararına itiraz ancak Yargıtay ceza dairelerini onama kararlarına karşı mümkündür. Hukuk dairelerinin kararlarına karşı böyle bir yol bulunmamaktadır. Kişilerin, Yargıtay ceza dairelerinin onama kararına karşı başvurabileceği tek olağanüstü kanun yolu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yoludur. Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı bu yetkisini tale üzerine ya da re’sen kullanabilir.
 Yargıtay hukuk dairelerinin onama kararları kesindir ve herhangi bir itiraz yolu yoktur. Alt mahkeme, hukuk dairelerinin verdiği bozma kararına direnebilir. Fakat bu direnme kararı temyiz edildiğinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun verdiği karar kesindir ve herhangi bir itiraz yolu yoktur. Ceza dairelerinin verdiği onama kararına karşı ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi bulunmaktadır.
Yargıtay üst derece mahkemesi olduğundan dolayı kararlarının temyiz edilebileceği bir yargı mercii yoktur.
Hukuk dairelerinin ve ceza dairelerinin verdiği onama kararları verildiği anda kesinleşir. Yargıtay temyiz mahkemesi olduğu için artık tüm kanun yolları tüketilmiştir. Ceza dairelerinin onama kararına itiraz yetkisi olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bu yetkisi ise bir olağanüstü kanun yoludur. Bu yüzden ceza dairelerinin verdiği onama kararları da verildikleri anda kesinleşir ve derhal infaza geçilir.
Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı istem üzerine ya da re’sen otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine olan itirazlarda süre sınırı aranmaz.
Yargıtay dairelerinin toplanıp görüşmesi heyet halinde yapılır. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılımıyla toplanır. Eğer üye sayısı yeterliyse birden fazla da heyet oluşturulabilir. Birden fazla heyet oluşturulduğunda, en kıdemli üye heyete başkanlık eder. Heyet, kendilerine gelen işi gizli şekilde görüşüp salt çoğunlukla karar verir.
Yargıtay’daki dosyanın incelenip sonuçlanma süresi davaya ve dosyaya göre değişiklik göstermektedir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün resmi istatistik verilerine göre Yargıtay’a giden bir dosyanın görülmesi, yaklaşık bir buçuk yıl sürebilmektedir. Ancak bu sürecinin kısalması ya da uzaması mümkündür.
Yargıtay, temyiz edilen alt derece mahkemesinin kararını uygun bulup onayabileceği gibi, hukuka aykırılık olduğuna kanaat getirirse bozma kararı da verebilir. Bozma kararı, İlgili alt mahkemeye dosya ile birlikte gönderilir. Alt mahkeme bu bozma kararına uyup yeniden yargılama yapabilir ya da bozma kararına karşı direnebilir.
Yargıtay hukuk davalarında, bölge adliye mahkemesinin vermiş olduğu kararda, hukukun ya da taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin yanlış uygulandığına, taraflardan birinin sunduğu delillerin kanuni dayanak olmaksızın kabul edilmediğine veya karara etki eden bir yargılama hatası veya eksikliğinin bulunduğuna kanaat getirirse bozma kararı verir. Ceza davalarında ise hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması bir hukuka aykırılık yaratır. Yargıtay hukuka aykırılığın olduğuna kanaat getirirse bozma kararı verir.
Yargıtayın İş Mahkemesi kararlarına, geçmişte ve son dönemlerde verilen güncel diğer tüm Yargıtay kararlarına; Karar Arama sayfamızdan ulaşılabilirsiniz.
Yargıtay daireleri alt mahkemenin kararını bozmaya hükmederse, bozma kararı ilgili bölge adliye mahkemesine dosya ile birlikte gönderilir. Bu durumda bölge adliye mahkemesi, bozma kararına uyarak yeniden yargılama yapar ve bir karar verir. Bölge adliye mahkemesi Yargıtayın vermiş olduğu bozma kararına karşı direnme kararı da alabilir.
Bozma kararı sonucu uyma kararı verilip yeniden yargılama yapıldığında verilen nihai karar da temyiz edilebilir. Bozma kararına karşı verilen direnme kararı da yeniden temyiz edilebilir, fakat direnme kararının temyizi Yargıtay Hukuk ya da Ceza Genel kurulunda incelenir.
Kurul ve daire başkanları, dosya ve evrakları süresi içinde incelemek ve rapor düzenlemek üzere tetkik hakimlerine verirler. Tetkik hakimleri yalnızca kararlara ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerini rapora yazıp kurullara açıklarlar.