Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/115 Esas 2017/435 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/115
Karar No: 2017/435
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2016/115 E.  ,  2017/435 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama
  HÜKÜM : 1-) Sanık ... hakkında; TCK'nun 86/2, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis cezası
  2-) Sanık ... hakkında; TCK'nun 81/1, 35/2, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası,
  TCK'nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 29, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası,
  TCK'nun 86/2, 86/3-e, 29, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  1-Mahkemenin sanık ...'in, katılan ...'a yönelik eylemine dair kabul, gerekçe ve takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki meşru müdafaa hükümlerinin ve kabule göre de, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bozma düşüncelerine iştirak edilmemiştir.
  2-Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'nın, katılan ...'ü kasten öldürmeye teşebbüs ve katılan ...'nu kasten yaralama, sanık ...'ün, katılan ...'yı kasten yaralama suçları ile sanık ...'nın, katılan ...'e yönelik eyleminin sübutu kabul, sanık ...'nın, katılan ...'ü kasten öldürmeye teşebbüs ve katılan ...'nu kasten yaralama, sanık ...'ün, katılan ...'yı kasten yaralama suçları yönünden oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ve sanık ...'nın, ...'na ve ...'e yönelik eylemleri yönünden haksız tahrike ilişkin cezaları azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan sanık ... müdafiinin temyiz dilekçelerinde eksik incelemeye, gerekçenin yetersiz olduğuna, eylemin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığına, seçenek yaptırımlara çevirme, erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiğine, sanık ... müdafiinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede, öldürme kastı bulunmadığına, suç vasfına, eylemin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
  A-Sanık ... hakkında; katılan ...’nu kasten yaralama ve sanık ... hakkında katılan ...’yı kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde,
  24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu maddeyle yaptığı uygulamaların hukuka aykırı olduğu anlaşılmakta ise de;
  Bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkralarında yer alan 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin "Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine" şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak ONANMASINA,
  B-Sanık ... hakkında; katılan ...'ü kasten öldürmeye teşebbüs, katılan ...'ü kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde ise,
  Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre,katılan ...'ün telefon açmak suretiyle hakaret ve tehditte bulunduğu sanık ... ile Tırazlar köyünde buluştukları, katılan ...'in araçtan inerken sanık ...'a hakaret etmesi üzerine birbirlerinin üzerine yürüyen tarafları olay yerinde bulunanların ayırdığı, akabinde olay yerinde bulunan ...'nun, sanık ...'nın kafasına sopa ile vurması üzerine başlayan kavga sırasında sanık ...'nın bıçak ile kendisine saldıran katılanlardan...'yı batına ve toraksa nafiz, yaşamını tehlikeye sokacak organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak şekilde, katılan ...'i ise batına nafiz, yaşamını tehlikeye sokacak, ayrıca sol göz çevresinde ve sağ gözde künt travmatik ekimoz ve subkonjiktival kanama oluşturacak şekilde yaraladığı anlaşılan olayda,
  a-Suçta kullanılan aletin elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, meydana gelen zararın ağırlığı nazara alındığında Sanık ...'ın, katılan ...'e yönelik eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğunun anlaşılması karşısında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,
  b-Katılan ...'dan kaynaklanan, haksız tahrik oluşturacak davranışlar karşısında sanık ... hakkında TCK'nun 29. maddesi uyarınca makul oranda tahrik indirimi uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
  c-24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Yasaya aykırı olup, sanık ... müdafii ile katılan ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye ksımen uygun olarak BOZULMASINA, hükmolunan cezaların miktarı ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre göz önüne alındığında sanık ... müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE, 15/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
  15/02/2017 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ...'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukat ...'ın yokluğunda 16/02/2017 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At