Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018/1083 Esas 2018/2676 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/1083
Karar No: 2018/2676
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2018/1083 E. , 2018/2676 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürme, yaralamaya teşebbüs
  HÜKÜM : a) Kasten öldürme suçu: TCK'nun 81, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası.
  b) Mağdur ...'yı yaralamaya teşebbüs Suçu: CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraat.


  TÜRK MİLLETİ ADINA

  1)Katılan ... ve vekilinin yüzüne karşı 07.09.2017 tarihinde verilen hüküm, hüküm tarihinde yürürlükte olan CMUK'nun 310. maddesinde öngörülen 1 haftalık süreden sonra katılan vekili tarafından 15.09.2017 tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiş ise de; hükmün kanun yoluna başvuru kısmında yanılgıya neden olacak şekilde temyiz süresinin incelemeye konu dosya açısından uygulama imkanı bulunmayan 7035 sayılı Kanunun 21. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 291. maddesi uyarınca "15 gün" olarak belirtilmiş olması karşısında, katılan vekilinin temyizi süresinde kabul edilmiştir.
  2)Sanık ... müdafiinin yasal süresindeki temyiz isteminden sonra sanığın cezaevinden göndermiş olduğu bir kısım dilekçeleri ile hükmün onanmasını istediği anlaşılmakla; Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun 05.02.2008 gün ve 2008/1-9-15 sayılı kararı uyarınca, cezanın onanması isteği, temyiz isteminden vazgeçme niteliği taşıdığından, sanık müdafiinin temyiz isteminin CMUK’nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiş; sanık ... hakkında maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet ve mağdur ...'ya yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan beraat hükümleri ile ilgili olarak inceleme, katılan ... vekilinin temyizi üzerine ve re'sen yapılmıştır.
  3)Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'nin maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, kusurluluğu etkileyen sebeplerden haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, elde edilen delillerin sanık ... hakkında mağdur ...'ya yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçundan CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca sanığın mahkumiyetine yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçesi gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, üzerine atılı bu suç yönünden sanığın beraatine karar verilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan katılan ... vekilinin kasten yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik olarak bir nedene dayanmayan, kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik olarak suç niteliğine, sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasının hatalı olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle, kısmen re'sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 04/06/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At