Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2015/3670 Esas 2017/6335 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/3670
Karar No: 2017/6335
Karar Tarihi: 09.11.2017


1. Hukuk Dairesi         2015/3670 E.  ,  2017/6335 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

  Taraflar arasında görülen davada;
  Davacı, kayden maliki olduğu 116 ada 50 parsel sayılı taşınmazın yaklaşık 3000 m2’lik kısmına komşu 51 parsel sayılı taşınmaz maliki davalı tarafından haklı ve geçerli bir neden olmasızın ekip, biçmek suretiyle elatıldığını ileri sürerek elatmanın önlenmesini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddianın keşfen sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ...’nin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

  -KARAR-

  Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 6.20.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın