Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2015/3674 Esas 2017/6332 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/3674
Karar No: 2017/6332
Karar Tarihi: 09.11.2017


1. Hukuk Dairesi         2015/3674 E.  ,  2017/6332 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

  Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

  -KARAR-

  Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
  Davacılar, mirasbırakan babalarından intikal eden taşınmaza, davalının haklı ve geçerli bir neden olmaksızın kaynak suyu geçirmek suretiyle elattığını ileri sürerek elatmanın önlenmesini istemişler, aşamada taşınmazın parsel numarasının 1167 olduğunu belirtmişlerdir.
  Davalı, geçit hakkı tesisine ilişkin olarak açtığı ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/133 Esas sayılı dava dosyasında tedbiren suyu kullanmasına izin verildiğini belirtip davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davalının çekişme konusu taşınmazı ihtiyati tedbir kararı uyarınca kullandığı, müdahalesinin haksız kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, yargılama sırasında davacılardan ...'in öldüğü beyan edilmiş, UYAP üzerinden yapılan araştırmada davacı ...'nün 21.09.2013 tarihinde öldüğü anlaşılmıştır.
  Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, yargılama sırasında ölen davacı ...'nün mirasçılarının tespit edilerek usulüne uygun olarak davada yer almalarının sağlanmasıdır.
  Ne var ki, mahkemece anılan usuli eksiklik giderilmeden işin esası hakkında karar verilmiş olması doğru değildir.
  Davacıların bu yöne değinen temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın