Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/10131 Esas 2019/4333 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10131
Karar No: 2019/4333
Karar Tarihi: 04.07.2019


1. Hukuk Dairesi 2016/10131 E. , 2019/4333 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TENKİS

  Taraflar arasında görülen davada;
  Davacı, mirasbırakan babası ...’ın maliki olduğu ... ili ... ilçesinde bulunan 703 ada 22 parsel sayılı taşınmazdaki iki adet dükkan ve dört adet dairesi ile ... ili ... ilçesinde bulunan 140 numaralı villasını davalıya temlik ettiğini, saklı payının ihlal edilmesi amacıyla bu devirlerin yapıldığını ileri sürerek, saklı pay miktarının tespiti ile davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsilini istemiştir.
  Davalılar, mirasbırakanın çok sayıda taşınmazını satarak davacının borçlarını ödediğini, davacının sorumsuz davranışları ile aile malvarlığının büyük bir kısmını yok ettiğini, temlike konu taşınmazların da davacının borçlarının ödenmesi için kendisine devredildiğini, mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılma amacıyla hareket etmediğini, aksinin davacı tarafça kanıtlanması gerektiğini, öte yandan davacının da imzası olan‘’ feragatname ve muvafakatname ‘’ başlıklı belge ile davacının miras payını fazlası ile aldığının sabit olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davalının dayandığı ve davacı tarafından imzası inkar edilmeyen “Feragatnamedir” başlıklı belge ve yapılan temlikler gözetildiğinde, mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılma amacı ile hareket etmediği, tarafların anlaşmasına uygun olarak temliklerin yapıldığı, tenkis koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
  Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 15.20.-TL. bakiye onama harcının temyiz edenden alınmasına, 04.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Başkan
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At