Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/10268 Esas 2019/4351 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10268
Karar No: 2019/4351
Karar Tarihi: 04.07.2019


1. Hukuk Dairesi 2016/10268 E. , 2019/4351 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : ALACAK

  Taraflar arasında görülen davada;
  Davacı, 6, 7, 8 parsel sayılı taşınmazların maliki olduğunu, davalılardan ...'in eşinin yeğeni olup, bu üç parselden birisini amcasından satın aldığını, ancak tapuda temlik işleminin yapılmadığını, ...'ın amcasının ölümünden sonra harekete geçerek davaya konu parselleri davalı ...'den aldığı vekaletnameyi kullanarak satış işlemlerini yaptığını, bu işlemler sonucu kendisinin 6 nolu parselin maliki haline geldiğini, ...'in ise 7 ve 8 nolu parsellerin maliki olduğunu, davalı ...'ın 6-7-8 nolu parsellerle ilgili birleştirme talebinde bulunduğunu ve tevhid sonucu 17 nolu parselin oluştuğunu, burada da hakkı yenilerek ...'in büyük hissedar haline geldiğini, akabinde 17 nolu parselin ifrazı sonucu 18 ve 19 nolu parsellere dönüştüğünü, 18 nolu parselin adına 19 nolu parselin ... adına tapuya tescil edildiğini, ...’nin de bu taşınmazı dava dışı ...'e sattığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 50.000,00 TL'nin ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 14.05.2014’ten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
  Davalılar, tapuda resmi olarak yapılan işlemlere karşı ancak resmi belgelerle ispatın geçerli olabileceğini, davacı tarafın iddialarının ispatlanamadığını, aradan çok uzun zaman geçtiğini ve davacının taleplerinin zaman aşımına uğradığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
  Mahkemece, "davacı tarafın tapuda yapılan resmi işlemleri çürüten yazılı bir delilinin olmadığı iddiaların ispatlanamadığı, taleplerin haksız fiil ve nedensiz zenginleşmeye dayandığı kabul edildiğinden Borçlar Kanununun 31. maddesindeki hak düşürücü sürenin de geçtiği, "gerekçeleri ile davanın REDDİNE karar verilmiştir.
  Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi Fulya ...’nın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -KARAR-

  Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 15.20 TL. bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 04/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın