Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/11306 Esas 2019/4299 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/11306
Karar No: 2019/4299
Karar Tarihi: 02.07.2019


1. Hukuk Dairesi 2016/11306 E. , 2019/4299 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen davada;
  Davacılar, mirasbırakanları ...'ın 2999 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki 1 numaralı bölümü 12/06/2012 tarihinde mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak davalı torununa temlik ettiğini ileri sürerek taşınmazın satış işleminin iptaline ve tapunun eski hale getirilmesine karar verilmesini istemişler, aşamada 27.02.2014 tarihli dilekçe ile miras payları oranında tapu iptal tescile karar verilmesini talep etmişlerdir.
  Davalı, iddiaların doğru olmadığını, dava konusu taşınmaza inşaat yapılabilmesi için gerekli masrafın kendisi tarafından karşılağındığını, mirasbırakan ile birlikte yaşadığını ve tüm bakımının kendisi tarafından karşılığındığını, mirasbırakanın davacılara da taşınmaz temlik ettiğini, ayrıca terekesinde çok sayıda taşınmaz ve bankada 120.000-TL nakit parası olduğunu, temlikin mal kaçırma amaçlı yapılmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, temlikin mal kaçırmak amaçlı ve muvazaalı olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ...’nun raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
  -KARAR-
  Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
  Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayanağı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yazılı şekilde karar verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Davalı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde olmadığından reddine.
  Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;
  Bilindiği üzere, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davalarda dava değeri, dava konusu edilen taşınmazın ya da taşınmazların toplam değeri üzerinden davayı açan mirasçı ya da mirasçıların payına isabet eden değerdir.
  Öte yandan, kamu düzeninden olan doğru sicil oluşturma ilkesi gereğince hakimin infazı kabil karar verme yükümlülüğü vardır. Mahkemelerce kurulan hükümler infaz sırasında tereddüt ve şüphe yaratmayacak nitelikte olmalıdır.
  Somut olayda, dava konusu taşınmazın davacılar yönünden hangi oranda iptal ve tescil edildiği hükümde belirtilmediği gibi davacıların payını gösteren mirasçılık belgesine de atıf yapılmamıştır. Diğer yandan dava değeri, davayı açan mirasçı ya da mirasçıların miras payına isabet eden değer olup, bu değer üzerinden yargılama gideri ve harca hükmedilmesi gerekliliği de mahkemece gözetilmemiş olup dava 20.000,00 TL değer gösterilmek ve harçlandırılmak suretiyle açılmış ve yargılama aşamasında 90.000-TL üzerinden harç ikmal edilmiş ise de dava konusu taşınmazın davacıların miras payı karşılığı değerinin 44.000-TL olduğu keşfen saptanmış ve mahkemece davacıların miras payı oranında tapu iptal ve tescile hükmedilmiştir. Bu durumda keşfen belirlenen değerden, davacıların miras payına (2/5) isabet eden 44.000.TL üzerinden harç ve kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken taşınmazın tamamının değeri üzerinden harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.
  Ne var ki; bu hususların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; hükmün 2, 5 ve 6. bentleri hükümden tamamen çıkarılarak; yerine 2 bent olarak “ ... ili ... ilçesi ... mahallesi ... mevkii 2999 ada 5 nolu parselde kayıtlı zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün davalı adına olan tapu kaydının iptali ile ... 4. Noterliği’nin 04.11.2013 tarih ve 36480 yevmiye numaralı mirasçılık belgesindeki miras payları oranında davacılar adına tesciline, kalan payın davalı uhdesinde bırakılmasına’’, 5. bent olarak ‘’Karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 5140 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,’’ ve 6 . bent olarak ‘’Alınması gerekli olan 3005-TL harcın peşin alınan 1.878,52 TL harçtan mahsubu ile bakiye 1.129,48 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,’’ ibarelerinin yazılmasına, davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazının kabulü ile 6100 sayılı HMK'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At