Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2017/2646 Esas 2019/4276 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/2646
Karar No: 2019/4276
Karar Tarihi: 02.07.2019


1. Hukuk Dairesi 2017/2646 E. , 2019/4276 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL, TAZMİNAT


  Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tazminat davası sonunda, yerel mahkemece temlikte kullanılan vekaletname sahte olduğundan satışın yolsuz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin verilen kararın davalı ... vekili tarafından istinafı üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından "İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu" gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin olarak verilen karar davalı ... vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 02.07.2019 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı vekili Avukat ... geldi, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen davacı ... vekili Avukat ve davalılar ... vd. vekili Avukat gelmediler yokluklarında duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

  -KARAR-
  Dava, sahtecilik hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil, olmadığı taktirde tazminat isteğine ilişkindir.
  Davacı, maliki olduğu 542 parseldeki 6 nolu bağımsız bölümün satışı için, kardeşi olan davalı ...’nin notere giderek kendisini ... (davacı) olarak tanıtmak suretiyle eşi olan diğer davalı ...’i vekil tayin ettiğini, vekil ...'in anılan sahte vekaletnameyi kullanmak suretiyle taşınmazı diğer davalı ...’ye satış yoluyla devrettiğini, vekalet tarihinde yurt dışında olduğunu, tescilin yolsuz olduğunu ileri sürerek tapu kaydının iptali ile adına tesciline, olmazsa taşınmaz bedelinin davalılar ... ve ...’ten tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı ..., çekişmeli taşınmazı 2000 yılında ...’da çalışan çocuklarının oturması için çevresine borçlanarak ve banka kredisi kullanarak, iyiniyetle satın aldığını, aradan 14 yıl geçtikten sonra eldeki davanın açılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuş, diğer davalılar ise, satış bedelini davacıya ödendiğini, daha sonraki zamanlarda davacı ile aralarında husumet doğduğunu, davacının geyrimenkulün parasının ikinci kez istediğini, bedeli aldığına ilişkin yurtdışından muvafakatname gönderdiğini belirterek davanın kabulünü savunmuşlardır.
  Mahkemece, temlikte kullanılan vekaletname sahte olduğundan satışın yolsuz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin verilen kararın davalı ... vekili tarafından istinafı üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince, “İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu” gerekçesiyle istinaf başvurusu esastan reddedilmiştir.
  Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 542 ada 6 parsel sayılı taşınmazdaki 6 no’lu mesken vasıflı taşınmazın tamamı davacı adına kayıtlı iken, ... 10. Noterliğinin 07.09.1999 tarih ve 33434 yevmiye nolu vekaletnamesine dayalı olarak davalı vekil Mukadddes tarafından 10.02.2000 tarihinde davalı ...’ye satış yolu ile temlik edildiği, davacının 11.12.2014 tarihinde davalılar kardeşi ... ve vekil ... hakkında resmi belgede sahtecilik iddiası ile ... Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu, anılan dosyada yaptırılan kriminal incelemede, ... ve ...’ya ait imzaların temin edilerek inceleme yapılabileceğinin beliritildiği, ne var ki, yeni bir kriminal inceleme yaptırılmaksızın ... ve vekil ... hakkında zamanaşımı nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.
  Bilindiği üzere; sahte vekaletname kullanılmak suretiyle yapılan satışlarda ilk ele (alıcıya) yapılan işlemin, sicilin dayanağını teşkil eden belgenin sahte olması nedeniyle, yolsuz tescil niteliğini taşıyacağı kuşkusuzdur.
  Ne var ki; mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin hüküm kurmaya yeterli olduğunu söyleyebilme olanağı bulunmamaktadır.
  Şöyle ki; davacı çekişmeli temlikte kullanılan vekaletnamenin sahte olduğu iddiasına dayanmış ancak vekaletnamenin sahte olup olmadığı belirlenmeden sonuca gidilmiştir.
  Hal böyle olunca; öncelikle davacı ... ile davalı ...’nin vekalet tarihi veya bu tarihe yakın tarihlerdeki resmi kurumlarda (seçmen listesi, noter evrakı, varsa yurt dışı giriş/çıkışlardaki belgeler, banka ve vergi dairesi evrakları, v.s) bulunan imzalarının araştırılması, davacı ile davalı ...’nin mukayeseye elverişli imza ve yazı örneklerinin alınması, temlikte kullanılan ... 10. Noterliğinin 07.09.1999 tarih ve 33434 yevmiye nolu vekaletnamenin sahte olup olmadığının Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan ya da diğer kriminal inceleme yapan birimlerden rapor alınarak saptanması, ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
  Davalı ...'nin yerinde olan temyiz itirazlarının kabulü ile, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373/1. maddesi uyarınca ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerden dolayı 6100 sayılı HMK’nın 371/1-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, dosyanın kararı veren ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesine, kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 02.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 2.037.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilenlerden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At