Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2018/1990 Esas 2018/10875 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1990
Karar No: 2018/10875
Karar Tarihi: 31.05.2018


1. Hukuk Dairesi 2018/1990 E. , 2018/10875 K.

  "İçtihat Metni"

  ....
  Taraflar arasında görülen davada;
  Davacı, dava konusu 7449 parsel sayılı taşınmazın maliki iken davalı ...'in akıl zayıflığından yararlanarak ve ölünceye kadar bakacağı vaadiyle hile ile kendisinden vekaletname aldığını, vekaletname ile de taşınmazı öteki davalı ...’a 06.09.1999 tarihinde satış suretiyle temlik ettiğini, herhangi bir bedel ödemediğini ileri sürerek tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde tazminata karar verilmesini istemiştir.
  Davalılar, iddiaların doğru olmadığını, zamanaşımı süresinin geçtiğini, davalı ...'in vekaletnamedeki satış yetkisi uyarınca taşınmazı diğer davalıya sattığını, davalı ...’nin de tapu sicilindeki kayda güvenerek iktisapta bulunduğunu ve iyiniyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
  Davanın reddine ilişkin olarak verilen karar Dairece; “.... davacının dayandığı öteki hukuki sebep olan hile ile alınan vekaletnamenin kötüye kullanıldığı iddiası bakımından yukarıdaki ilkeler çerçevesinde bir inceleme ve araştırma yapılması, soruşturmanın eksiksiz tamamlanması ve delillerin bu iddia bakımından da değerlendirilerek öncelikle tapu iptali ve tescil isteği hakkında oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi, iptal ve tescil isteğinin reddi halinde ise terditli tazminat isteği bakımından da olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, anılan bu hususlar gözardı edilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir...” gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davalı ...'nin davalı vekil İbrahim ile birlikte hareket ettiği iddiasının kanıtlanamadığı, vekilin ise satış parasını davacıya ödemediğinin belirlendiği gerekçesiyle davalı ... bakımından davanın reddine ve davalı ... yönünden tazminat isteğinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, taraflarca süresinde temyiz edilmiş olmakla;Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  -KARAR-

  Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle, usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 1.085.84.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  ....  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At