Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2018/30 Esas 2019/4338 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/30
Karar No: 2019/4338
Karar Tarihi: 04.07.2019


1. Hukuk Dairesi 2018/30 E. , 2019/4338 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın usulden reddine karar verilmiş, anılan kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından 6100 sayılı HMK’nin 353/1.b.2 maddesi gereğince istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına, sahtecilik hukuksal nedenine dayalı davalarda mirasbırakanın tüm mirasçılarının davada yer alması gerektiği ve davacının payı oranında iptal-tescil isteğinde bulunamayacağı, bu eksikliğin sonradan davaya dahil yoluyla giderilemeyeceği şeklinde değişik gerekçeyle davanın usulden reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;


  -KARAR-

  Dava, sahtecilik hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve miras payı oranında tescil isteğine ilişkindir.
  Davacı, mirasbırakan babası...’ın sağlığında çok sayıda taşınmazı ve şirket ortaklığının bulunduğunu, davalı annesi ile aleyhine yapılan bir icra takibi sırasında babasına ait olması gereken dava konusu 1082 ada 15 sayılı parseldeki B Blok 88, 89, 90 ve 91 no’lu bağımsız bölümlerin davalı adına tescil edildiğini öğrendiğini, yaptığı araştırma ile mirasbırakanın S.S. Tekstilkent ... Tekstil İmalat ve Satıcıları Toplu İşyeri ... Kooperatifi’ndeki hisselerinin 19.07.2004 tarihli dilekçe ve aynı tarihli devir sözleşmesinde yerine atılan sahte imzalar suretiyle davalıya devredildiğini, bu devir sonrası ferdileşme ile anılan bağımsız bölümlerin davalı adına tescil edildiğini ileri sürerek, dava konusu 88, 89, 90 ve 91 no’lu bağımsız bölümlerin davalı adına olan tapu kayıtlarının iptali ile miras payı olan 3/16 oranında adına tescil istemiştir.
  Davalı, davaya cevap vermemiştir.
  Dahili davalı, usulüne uygun icra satışı neticesinde dava konusu bağımsız bölümleri satın aldığını, ihalenin feshi istemine ilişkin davanın reddedilerek kararın kesinleştiğini, taşınmazlar üzerindeki tedbirin kaldırılması gerektiğini bildirip, davanın reddini savunmuştur.
  Fer’i müdahil, icra dosyasında alacaklı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, yargılama sırasında taşınmazları ihale ile alan şirketin davaya dahil edilmesine karşın davacı vekilinin 21.10.2016 tarihli dilekçesiyle şirket hakkındaki davanın husumet yokluğundan reddedilmesi gerektiğini bildirdiği ve taleple bağlı kalınması gerektiği, ne var ki eldeki davada ihale alıcısı şirketin yer almasının zorunlu olduğu gerekçeleriyle davanın 6100 sayılı HMK' nin 114/1-d ve 115/1-2 maddeleri uyarınca usulden reddine karar verilmiş, anılan kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK’nin 353/1.b.2 maddesi gereğince istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına, sahtecilik hukuksal nedenine dayalı davalarda mirasbırakanın tüm mirasçılarının davada yer alması gerektiği ve davacının payı oranında iptal-tescil isteğinde bulunamayacağı, bu eksikliğin sonradan davaya dahil yoluyla giderilemeyeceği şeklinde değişik gerekçeyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriği ve toplanan delillerden; mirasbırakan...’ın 04.03.2005 tarihinde ölümü ile geriye mirasçı olarak davacı kızı ...’ı, davalı eşi ...’ı ve dava dışı çocukları ..., ... ve ...’yı bıraktığı, mirasbırakanın S.S. Tekstilkent ... Tekstil İmalat ve Satıcıları Toplu İşyeri ... Kooperatifi’ndeki hisselerini 19.07.2004 tarihli dilekçe ve aynı tarihli devir sözleşmesi ile ...’a devrettiği, anılan belgelerdeki imzaların sahte olduğunun iddia edildiği, kooperatifte yapılan ferdileşme ile dava konusu 88, 89, 90 ve 91 no’lu bağımsız bölümlerin 25.12.2008 tarihinde ... adına tescil edildiği, ... 18. İcra Dairesi'nin 2013/1431 talimat sayılı dosyası kapsamında anılan bağımsız bölümlerin satışa çıkarıldığı ve 10/11/2014 tarihinde yapılan açık arttırma sonucunda dahili davalı ... Grup ... Endüstrisi ve Tekstil Hizmetleri Dış Ticaret A.Ş.'ne ihale olunduğu, halihazırda dava konusu bağımsız bölümlerin 13/16’şar paylarının ... Grup ... Endüstrisi ve Tekstil Hizmetleri Dış Ticaret A.Ş. adına, ihtiyati tedbir nedeniyle de 3/16’şar paylarının davalı ... adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
  Hemen belirtilmelidir ki, her dava açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirileceğinden davacı ve davalı mirasbırakan...’ın mirasçıları olup, mirasçılar arasında sahtecilik veya ehliyetsizlik, vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında iptal ve tescil isteğinde bulunulabilmesi mümkündür.
  Hal böyle olunca, eldeki dava yönünden davacının miras payı oranında dava açmasının mümkün olduğu gözetilerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
  Davacı vekilinin yerinde görülen temyiz itirazının kabulü ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 371/1-a maddesi uyarınca ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi kararının BOZULMASINA, sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 373/2.maddesi gereğince dosyanın kararı veren ... Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At