Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/20403 Esas 2017/7765 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/20403
Karar No: 2017/7765
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Hukuk Dairesi         2015/20403 E.  ,  2017/7765 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :İş Mahkemesi

  Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilâmda belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı ... İnş. San.ve Tic. A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava dosyası incelendiğinde, davanın ... İnş. San. ve Tic. A.Ş. - ...İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı'na da birleşen dava ile yöneltildiği ve aleyhine hüküm kurularak alacağın müşterek müteselsil davalılardan tahsiline karar verildiği anlaşılmaktadır.
  Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığı gibi taraf ehliyeti de bulunmamaktadır. Adi ortaklığın taraf olduğu işlemlerden doğan davaların tüm ortaklar tarafından birlikte açılması yada aleyhine açılan davaların tüm ortaklara yöneltilmesi gerekir. Ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı mevcuttur. Davanın tüm ortaklara davalı sıfatı ile yöneltilmesi gerekir.
  Somut olayda birleşen dava dosyasında... İnş. San. ve Tic. A.Ş. - ...İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı'ndan da rücu alacağının müşterek müteselsil tahsili istenmekle, dava dilekçesinin, birleştirme kararının ...İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye tebliğ edilmediği davaya dahilinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, öncelikle ...İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye yöntemince tebligat yapılıp davaya dahili sağlandıktan sonra yargılmaya devam olunması gerekirken adı geçen şirketin savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle yargılamaya devam olunması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O hâlde, ...İnşaat San. ve Tic. A.Ş. vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hükmün sair yönleri incelenmeksizin bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz harcının davalılardan ...İnş. San.ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına iadesine, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın