Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2016/11100 Esas 2017/7750 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/11100
Karar No: 2017/7750
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Hukuk Dairesi         2016/11100 E.  ,  2017/7750 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :İş Mahkemesi

  Dava, tedavide kullanılan ilaç salınımlı stend bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı Kurum vekilince temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı ve davalı Kurum vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2- Bozma İlamına uyularak yapılan yargılama neticesinde, kurum tarafından dava konusu ilaçlı stend bedeli ile ilgili 05.07.2010 tarihi öncesi için belirlenmiş bedel bulunmadığından, emsal fiyat araştırması yapılarak bilirkişi raporunda belirtilen miktar üzerinden kısmen kabul kararı verilmiş ise de; Davanın yasal dayanağı, 5510 sayılı Yasanın 63. maddesinde yer alan “Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile, (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usûl ve esaslarını Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. Kurum, bu amaçla komisyonlar kurabilir, ulusal ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Komisyonların çalışma usûl ve esasları Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir.” düzenlemesi ile Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği'nin 22. maddesindeki, “Kurum, finansmanı sağlanan ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerini ve bu malzemelerin temini, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri ile, ödeme usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.” düzenlemesidir.
  Mahkemece, davaya konu tıbbi malzemenin tahsili mümkün olan miktarının yargıtay emsal kararı dışını çıkılarak belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  İlaç salınımlı stent için bir adedi KDV hariç 1.018,00 TL bedelin rayice uygun olduğu, faturadaki %8 KDV oranı eklendiğinde 1.099,44 TL esas alınarak, taraflar arasındaki uyuşmalık konusu stent bedelinin Yargıtay emsal kararlarımız dikkate alınarak karara bağlanması gerekir.
  Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm bozulmamalı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; hükmün 2. fıkrasında yer alan "2.769,30-TL" rakamlarının silinerek yerine ''1.099,44 TL'' rakamının yazılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTEREK ONANMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın