Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2017/5233 Esas 2017/7769 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/5233
Karar No: 2017/7769
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Hukuk Dairesi         2017/5233 E.  ,  2017/7769 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

  Dava, davacının hizmet süresinin tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın  kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ...  tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 79/10. maddesi olup bu tür sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davaların, kamu düzeniyle ilgili olduğu ve bu nedenle de özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesinin zorunlu ve gerekli bulunduğu açıktır. Bu çerçevede, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, bu tür davalarda tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyip, gerek görüldüğünde resen araştırma yapılarak kanıt toplanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
  Bu tür davalarda, davacının çalışmasının gerçekliği, işin ve işyerinin kapsam ve niteliğiyle süresinin belirlenebilmesi amacıyla; çalışmaları ile ilgili tüm belgeler davalı kurumdan; puantaj kayıtları ve ücret tediye bordrolarının asılları işverenden getirtilmeli, iş bu belgelerden sigortalının imzasını içerenler yönünden imzanın aidiyeti davacı tarafından kabul edilenler ile inkar edilip de aidiyeti ehil bilirkişi incelemesiyle saptananlardan yine davacı tarafından hata-hile-ikrah durumu iddia ve ispat edilemeyenler bakımından, işbu yazılı belgelerin aksi eşdeğerde delillerle kanıtlanması için davacıya delilleri sorulmalı; dava konusu dönemde işyeri devri yada işverenler arasında organik bağ bulunup bulunmadığı araştırılmalı, davacı ile birlikte çalışan ve işverenlerin bordrolarında kayıtlı kişiler ile, aynı yörede komşu veya benzeri işleri yapan başka işverenler ve bu işverenlerin çalıştırdığı bordrolara geçmiş kişiler resen  saptanarak bilgi ve görgülerine başvurulmalı, bunun dışında sigortalının kayıtlarda gözükmeyen çalışmalarının hangi nedenlerle kayıtlara geçmediği ya da bildirim dışı kaldığı hususu gereğince araştırılmalı, tespiti istenen dönemde davalı
  işyerinde kurum müfettişlerince inceleme yapılıp yapılmadığı sorulmalı, inceleme yapılmışsa belgeler getirtilmeli, yargılama sürecinde dinlenen tanık anlatımlarının değerlendirilmesinde, iş yerinin kapsamı, kapasitesi ve niteliği nazara alınmalıdır.
  Davacının hizmet döküm cetveline ve dosya kapsamına alınan sözleşme ve kurum kayıtlarına göre, ... Elektrik Elektronik Mühendislik olarak Serdar ...adına kayıtlı işyerinin 1108306 sicil nosu ile 14.04.2008 tarihinde endeks okuma iş kolunda kuruma tescil edildiği ve bu işyerinden 14.04.2008-26.09.2008 tarihleri arasında davacı adına bildirim yapıldığı, akabinde davalı ... Elektro Teknik Müh. İnş. Mak. Müt. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 1114141 sicil nosu ile 20.10.2008-29.02.2012 tarihleri için bidirimde bulunulduğu bu işyerinin 02.10.2008 tarihinde kurum k...ın yapıldığı, ... Elektrik Elektronik Mühendislik ile ... arasında ...,... ve... sayça okuma işinin 14.03.2008 tarihli sözleşme ile ... Elektrik Elektronik Mühendislik'e verildiği, sözleşme başlama tarihinin 14.04.2008 bitiş tarihin ise 14.04.2010 olarak belirlendiği,15.08.2008 tarihinde ise ...... ve... elektrik işletmesinin AYDEM'ın devraldığı, ...Elektro Teknik Müh. İnş. Mak. Müt. San ve Tic. Ltd. Şti.'nin de ...arasında ise 06.10.2008 tarihli sözleşme ile ...,... ve... bölgesinin sayaç okuma işinin alındığı, ... Elektrik Elektronik Mühendislik adına sözleşmeyi ...'ın temsilci olarak imzaladığı, yine ...Elektro Teknik Müh. İnş. Mak. Müt. San ve Tic. Ltd. Şti.'nin temsilcisinin Taner ...olduğu anlaşılmakla; ... Elektro Teknik Müh. İnş. Mak. Müt. San ve Tic. Ltd. Şti.'nin sözleşmeyi 06.10.2008 de imzalamasıda gözetilerek, ... Elektrik Elektronik Mühendislik'in davaya dahil edilerek davacının dava konusu ettiği 26.09.2008- 20.10.2008 arasındaki hizmet süresinin ne kadarının ... Elektrik Elektronik Mühendislik'a ait işyerinde ne kadarının ... Elektro Teknik Müh. İnş. Mak. Müt. San ve Tic. Ltd. Şti.'iye ait iş yerinde geçip geçmediğinin irdelenip sonucuna göre karar vermek gerekirken eksik inceleme ile ve taraf teşkili sağlanmadan karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.            
  Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki olgular üzerinde durulmadan  eksik  araştırma ile hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları  kabul edilmeli ve hüküm  bozulmalıdır.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, 09.11.2017  gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın