Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2008/20909 Esas 2009/5303 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 06.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2008/20909
Karar No: 2009/5303
Karar Tarihi: 06.05.2009


11. Ceza Dairesi 2008/20909 E., 2009/5303 K.

11. Ceza Dairesi 2008/20909 E., 2009/5303 K.

 • BANKA KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • SAHTE KREDİ
 • SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK
 • "İçtihat Metni"

  I-Fortisbank'dan alınan sahte kredi ve Türkiye Ekonomi Bankasından alınan banka kartının kötüye kullanılması suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık ve müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

  5237 Sayılı Yasanın 245/3. maddesinde düzenlenen sahte banka kartı kullanılmak suretiyle çıkar sağlama suçunun teşebbüs aşamasında kalması için suçun icra hareketlerine başlanması ve sanığın elinde olmayan engel nedenlerle sonuca ulaşamaması gerektiği cihetle; kartı veren bankanın 13.02.2008 günlü yazısında, sanığın 13.09.2007 tarihinde hesap açtırarak bankamatik kartı aldığı ancak bu kartı herhangi bir alışverişte kullanmadığı ve hesaba ait hiçbir hareket olmadığının belirtilmesi ve sanığın bu kartı kullanarak çıkar sağlamaya yönelik bir eylemde bulunduğuna dair iddia delil bulunmaması nedeniyle, Ceza Genel kurulunun 27.05.2008 gün ve 87/150 sayılı kararında açıklandığı üzere sanığın sahte kimlikle banka kartı temin etmekten ibaret eyleminin 5237 Sayılı Yasanın 245/2, maddesinde öngörülen suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı yasanın 245/3, 35 maddeleriyle hüküm kurulması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, 5237 Sayılı TCK. nun 245/3,43. ve 245/3,35/2. maddeleriyle ceza verilmesi istemini içeren esas hakkındaki mütalaanın verildiği 12.05.2008 günlü oturumda hazır bulunan sanığa esas hakkında mütalaaya karşı diyeceklerinin sorulması ve sanığın da mahkum edildiği suçtan haberdar olup savunmasını yaparak önceki savunmalarını tekrarladığını belirtmesi karşısında ek savunma verilmesi gerektiğine ilişkin tebliğnamedeki düşünceye iştirak olunmamıştır. -2-

  Daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunması nedeniyle 5728 Sayılı Yasa ile değişik CMK. nun 231. maddesinin uygulanması olanağı bulunmayan sanık hakkında toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, cezaları azaltıcı ve artırıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin suç kastı olmadığına, fazla ceza verildiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

  II- Sahte nüfus cüzdanı kullanmak suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık ve müdafiinin temyiz itirazlarına gelince;

  Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olup, adli emanette kayıtlı suça konu nüfus cüzdanı duruşmaya getirtilip incelenerek özellikleri duruşma tutanağına yazılmadan ve gerekçeli kararda aldatma niteliğini taşıyıp taşımadığı tartışılmadan ayrıca denetime olanak verecek şekilde suça konu belge dosya içerisinde de bulundurulmadan bilirkişinin denetlenemeyen raporu doğrultusunda yazılı şekilde karar verilmesi,

  Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 06.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.



  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At