Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2015/5184 Esas 2015/28138 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5184
Karar No: 2015/28138
Karar Tarihi: 09.07.2015


11. Ceza Dairesi         2015/5184 E.  ,  2015/28138 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : KYB - 2015/154971

  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.04.2015 gün ve 2015-8363/26493 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 12.05.2015 gün ve KYB. 2015/154971 sayılı ihbarnamesi ile;
  Hollanda'da işlediği “evrakta sahtecilik” suçundan 30 ay hapis cezasına hükümlü M.. İ.. hakkında hükmolunan hapis cezasının “Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin onaylanmasına dair 2081 sayılı Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun'un 4 ve devamı maddeleri gereğince söz konusu kararın tanınması ve infazına karar verilmesi talebinin, sözleşmenin 6/a-l. bendinde öngörülen şartları taşımadığından reddine dair, Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/11/2014 tarihli ve 2014/226 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasına ilişkin, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/12/2014 tarihli ve 2014/1552 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesine;
  Dosya kapsamına göre, hükümlü M.. İ..'ın Hollanda'da işlemiş olduğu ve kesinleşmiş bulunan 30 ay hapis cezasının “Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin onaylanmasına dair 2081 sayılı Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması Ve Uygulanması Hakkında Kanun'un 4 ve devamı maddeleri gereğince tanınması ve infazı talebinin reddine ilişkin karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri gereğince itiraz edilmesi üzerine, itirazın kabulüne karar verildiğinin anlaşılması karşısında, 5271 sayılı Kanun'un 271/2. maddesinde yer alan “İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir.” şeklindeki hüküm dikkate alındığında, itirazın kabulüne mercii sıfatıyla karar veren Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz konusu hakkında bir karar verilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:
  Kanun yararına bozma isteminin kapsamının Vergi Usul Kanunu 359/a-1, 2, b (213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b-1), 765 Sayılı TCK'nun 356, 345. (5237 Sayılı TCK'nın 204/1, 207) maddelerinde ifadesini bulan suçlara ilişkin olarak Hollanda Mahkemeleri'nce M.. İ.. hakkında verilen mahkumiyet hükmünün "Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi" ve bu sözleşmenin onaylanmasına dair 2081 sayılı Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun'un 4 ve devamı maddeleri gereğince tanınması ve infazına karar verilmesi talebinin reddine dair mahkeme kararına vaki itiraz üzerine verilen merci kararına ilişkin olması karşısında, 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 6545 sayılı Yasa ile değişik 14. maddesine ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 19.01.2015 gün ve 2015/8 sayılı iş bölümü kararına göre; kanun yararına bozma istemini inceleme görevinin Yüksek 19. Ceza Dairesine ait olduğu anlaşıldığından Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın görevli Daireye gönderilmesine, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın