Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2015/6190 Esas 2015/28129 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6190
Karar No: 2015/28129
Karar Tarihi: 09.07.2015


11. Ceza Dairesi         2015/6190 E.  ,  2015/28129 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : KYB - 2015/32679

  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 22.01.2015 gün ve 2014-1903/5179 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 03.02.2015 gün ve KYB 2015/32679 sayılı ihbarnamesi ile;
  Resmî belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanıklar H.. Ç.. ve M.. Ö..’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-d, 204/1, 204/3, 43 ve 52/2. maddeleri gereğince cezalandırılmalarına dair Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin 28/06/2011 tarihli ve 2010/91 esas, 2011/121 sayılı kararın Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 25/09/2012 tarihli ve 2012/3584 esas, 2012/15872 karar sayılı ilâmı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair aynı Mahkemenin 28/08/2014 tarihli ve 2010/91 esas, 2011/121 sayılı ek karına karşı yapılan itirazın reddine dair Düzce Ağır Ceza Mahkemesinin 27/10/2014 tarihli 2014/752 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde,
  Sanık M.. Ö.. yönünden, Bolu Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş olan kararın, Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 25/09/2012 tarihli ve 2012/3584 esas, 2012/15872 karar sayılı ilâmı ile onanarak kesinleşmiş bulunması karşısında, kanun yararına bozma incelemesine konu edilmesine kanunî imkan bulunmamakla birlikte hükümlü M.. Ö.. imzalı 14/04/2014 tarihli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılmış dilekçede dile getirdiği, Yargıtay 11. Ceza Dairesinin kararının yeniden incelenmesi ve karar düzeltme taleplerinin merciince değerlendirilmesi gerektiği değerlendirilerek yapılan incelemede,
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 23/3. maddesindeki "Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz" şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun'un 318/1. maddede ki "Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” şeklindeki düzenleme karşısında, ilk kararı veren heyette yer alan başkan S.. G.. ve üye Y.. Z..'un olayla ilgili kanaatlerinin oluştuğu, görüşlerinin ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair verecekleri kararda önceki kanaat ve görüşlerinin etkisi altında kalabilecekleri, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı hâkimlerin yer aldığı heyetin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği hususu gözetilmeden sanık H.. C.. tarafından yapılan itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:
  İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.08.2014 tarih, 2010/91 esas, 2011/121 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27.10.2014 gün ve 2014/752 değişik iş sayılı kararının CMK'nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde ikmaline, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın