Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/14717 Esas 2017/7649 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/14717
Karar No: 2017/7649
Karar Tarihi: 09.11.2017


11. Ceza Dairesi         2017/14717 E.  ,  2017/7649 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Sanık hakkında .... plaka sayılı araca ilişkin motorlu taşıt trafik belgesini sahte olarak düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; dosyada suç tarihinin kesin olarak belirlenemediği ancak, mağdur ...'ın 11.12.2006 tarihli kollukta alınan beyanına göre, suça konu sahte trafik belgesinin düzenlendiği tarihin aracın noterde satış tarihi olan 02.12.2005 tarihinden önce olduğunun anlaşıldığı, tanık ...'ın 11.12.2006 tarihli kollukta alınan beyanında da araç muayenesinin yaklaşık bir yıl önce yapıldığını beyan etmesi nedeniyle, suç tarihinin 02.12.2005 tarihi öncesi olarak kabulünün gerektiği, dosya arasında sureti bulunan Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/69 Esas, 2012/547 Karar sayılı ilamı incelendiğinde, mahkeme karar başlığında suç tarihi 10.10.2005 olarak gösterilmiş ise de, 31.12.2004 olan araç muayene tarihinin suç tarihi olarak kabulünün gerektiği, sanığın 07.03.2006 tarihli iddianameye konu eylemi nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığının, hükmün 01.06.2012 tarihinde kesinleştiğinin, bu suç ile dava konusu suç arasında hukuki kesinti bulunmadığının ve eylemlerin teselsül ettiğinin anlaşılması karşısında kabul edilen eylem nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesi uyarınca teselsül oranında ilave cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilerek fazla cezaya hükmolunması,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sonuç ceza miktarı itibariyla kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 09.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın