Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/12526 Esas 2017/847 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12526
Karar No: 2017/847
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2015/12526 E.  ,  2017/847 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen davada ... 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/06/2015 tarih ve 2014/137-2015/115 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkilinin ..., markasının sahibi olduğunu, çikolata kremi ürün ailesinin ... markası ile kullanıldığını, 1997’de tanınmış marka olarak ilan edildiğini, şekil markasının 10 yıldan fazladır bu ürünler üzerinde kullanılmakta olduğunu, dava konusu markanın 556 sayılı KHK’nın 7(2) maddesi uyarınca ayırt edicilik kazanmış olduğunu ileri sürerek, TPE YİDK'nun 04.02.2014 tarih ve 2014-M-938 sayılı kararının iptalini, 2012/72981 sayılı "şekil" marka başvurusunun tescil işlemerinin devamını talep ve dava etmiştir.
  Davalı (TPE) vekili; alınan kararların ve yapılan işlemlerin usule ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; 556 sayılı KHK 7/1-a maddesine göre tescil edilebilir marka işaretindeki en önemli unsur ayırt edicilik vasfını taşımasıdır. Davaya konu marka başvurusunun "..." ibaresi olduğu, bu şekildeki bir işaretin 556 sayılı KHK 5'nci madde anlamında markasal işaret sayılmadığı ve somut ayırtedicilik sağlamadığı, bu işareti gören ortalama tüketici kitlesinin bunu bir marka şeklinde algılayamayacağı gerekçesiyle YİDK kararı yerinde olduğundan davanın reddine karar vermiştir.
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At