Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/12640 Esas 2017/825 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12640
Karar No: 2017/825
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2015/12640 E.  ,  2017/825 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/01/2013 tarih ve 2008/155-2013/15 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin davaya konu tarım arazisi üzerinde temel geçim kaynağı olan üzüm yetiştiriciliği yapmakta olduğunu, üzüm bağlarının 2006 mahsulünü 23.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 23.01.2006 tarihinde, dolu, don vs gibi olumsuz hava şartlarına karşı İzmir Bölge Müdürlüğü 1575 ... aracılığıyla ... A.Ş’ye sigortalattığını, bölgede 08.03.2006 tarihinde yaşanan don nedeniyle müvekkilinin bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere 5.600,00 YTL maddi kaybının olduğunu iddia ederek, 1.000,00 YTL’lik alacak davası açılmış, ıslahla talebi 5.112,00 TL' ye yükseltilmiş, davanın kabulü talep edilmiştir.
  Davalı vekilleri, sulh hukuk mahkemesinde açılmasına rağmen sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle göreve, TTK’nun 116 ve devamı maddeleri, Sigorta Mukayese Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca acenteye dava yöneltilemeyeceği gerekçesiyle husumete, genel olarak 01 Kasım 1995 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan ve yürürlüğe giden Tarım Ürünleri Dolu Sigortası Genel Şartları, A.6. sigortanın başlaması ve sonu maddelerine göre bağlarda tomurcuk, gözlerin uyanması ile tazminat başlayacağı, hasar olduğu bildirilen tarihlerde gözlerde herhangi bir uyanma olmaması nedeniyle tazminat kapsamında bu hasarın oluşmasının mümkün olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, alınan bilirkişi raporunda don teminatı klozunun meydana gelmesi için öncelikle üzüm bağlarındaki gözlerin uyanması gerekliliğinin bildirildiği ve fakat gözlerin uyanmadığından bahisle don teminatının başlamamış olduğu ve böylece davalı sigorta şirketinin ödememede bulunmasının doğal olduğunu beyan etmiş olup mahkemece denetime elverişli rapor doğrultusunda davacının don hasarı talebinin reddine karar verilmiştir.
  Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, tarım sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkindir.
  1- Davalı ... Kooperatifi dava konusu sigorta sözleşmesine aracılık yaptığından bahisle dava edilmiş ise de sigorta poliçesinden doğan sorumluluğu bulunmamakta olup, bu davalı yönünden davanın husumetten reddi gerektiğinden, yazılı gerekçeyle reddi doğru değil ise de, ... Kooperatifi'ne yönelik davanın reddi sonucu itibariyle doğru olduğundan, davanın davalı kooperatif yönünden onanması gerekmiştir.
  2- Davalı sigorta şirketi yönünden temyiz itirazlarına geline; taraflar arasında 23/01/2006 tarihinde ön bilgi formu düzenlenmiş olup, ön bilgi formunda, aksine bir karar alınmadıkça önbilgi formunun şirket merkezine fakslanmasından 3 gün sonra sigorta teminatının başlayacağı açıklamasına yer verilmiştir. Bu durumda, şirket merkezine fakslanmasından 3 gün sonra önbilgi formundaki şartlarda teminatın başladığının kabulü gerekir. Buna rağmen, davalı sigorta şirketince 08/03/2006 tarihindeki don rizikosundan sonra 22/03/2006 tarihinde tanzim edilen poliçede sigortalı aleyhine hükümlere yer verilmek suretiyle önbilgi formunda teminat altına alınan rizikonun teminat dışı bırakılması taraflar arasındaki anlaşmaya aykırıdır. Bu nedenlerle, rizikonun teminat kapsamında olduğu kabul edilerek inceleme ve değerlendirme yapılması ve sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddi yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Kooperatifi'ne yönelik davacının temyiz itirazlarının reddi ile davalı kooperatif hakkındaki sonucu itibariyle doğru olan davanın reddi kararının ONANMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle davalı sigorta şirketi yönünden kararın davacı lehine BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At