Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/12669 Esas 2017/846 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12669
Karar No: 2017/846
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2015/12669 E.  ,  2017/846 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen davada...3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/09/2014 tarih ve 2014/135-2014/170 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı (TPE) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkilinin "..." ibareli markanın sahibi olduğunu, davalı şirketin bu marka ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “...PA+...Ltd. Şti. +şekil” ibaresini 35. sınıfta marka olarak tescil ettirmek üzere davalı TPE’ye başvuruda bulunduğunu, başvurunun, Resmi Marka Bülteni'nde ilanı üzerine müvekkili tarafından Markalar Dairesi Başkanlığı'na itirazda bulunulduğunu, ancak itirazın yerinde görülmeyerek reddedildiğini, bu kararın yeniden incelenmesi talebinin de YİDK tarafından reddedildiğini, bu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, 2014-M-1177 sayılı YİDK kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı (TPE) vekili, söz konusu markalar arasında benzerlik bulunmadığını, karıştırılma ihtimalinden de söz edilemeyeceğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Diğer davalı cevap vermemiş ve yargılamaya katılmamıştır.
  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre;davalının başvurusunun gerek işitsel ve görsel gerekse genel izlenim itibariyle davacının itiraza mesnet markası ile yüksek oranda benzer olduğu, 35. sınıftaki çekişmeli hizmetlerin aynı bulunduğu ve iltibas ihtimalinin de oldukça yüksek seviyede gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kabulüne, YİDK 2014-M-1177 sayılı kararının iptaline, 2011/36805 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.
  Kararı davalı (TPE) vekili temyiz etmiştir.
  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı (TPE) vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı (TPE) vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE'den alınmasına, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At